L’Entesa veu un possible incompliment dels compromisos amb la licitació de les obres de perllongament dels FGC

El passat 4 d’octubre la Generalitat, per mitjà de l’empresa pública GISA, va anunciar la licitació de l’execució de les obres de perllongament de la línia d’FGC a Sabadell, amb un pressupost base de licitació de 294.163.661,49 euros, IVA inclòs.

Aquest import de licitació contrasta amb l’import de 317.787.186,86 euros, IVA inclòs, del pressupost per contracte valorat en l’estudi informatiu.

Aquesta baixa de la licitació respecte el pressupost inicial dóna a entendre que la Generalitat no pensa incorporar cap modificació a l’obra respecte del projecte original, desatenent d’aquesta manera les demandes efectuades fa una setmana pels representants de la ciutat.
Per aquest motiu i per clarificar aquests extrems l’Entesa per Sabadell s’ha adreçat al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal i al Sr. Manel Villalante, Director general de Transport Terrestre de la Generalitat, sol·licitant:

 Data d’aprovació del projecte constructiu, en el cas que s’hagi aprovat

 En base quin pressupost s’ha valorat la licitació

 Quines partides del pressupost d’execució motiven la baixa de la licitació

 Quines modificacions plantejades per la ciutat de Sabadell s’han incorporat al projecte constructiu i estan contemplades en el pressupost de licitació.

Des de l’Entesa per Sabadell veiem amb preocupació les successives precipitacions de la tramitació del projecte. Anteriorment amb l’adjudicació del projecte constructiu dos anys abans de l’aprovació de l’estudi informatiu, i ara licitant les obres abans de l’aprovació definitiva del projecte.
Reclamem una vegada més que la Generalitat concreti les modificacions que pensa incorporar al projecte constructiu i que no defraudi les expectatives ciutadanes per poder millorar un projecte tan transcendental per la ciutat i pel Vallès.