Sobre l’aprovació inicial del Reglament de protocol

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 4 de gener de 2011

Com vostès saben, la iniciativa de redactar un Reglament de Protocol de l’Ajuntament de Sabadell, va ser a partir d’una moció de l’Entesa, que va ser aprovada per unanimitat en el ple de l’1 de setembre de 2009.

L’acord era aprovar en un termini de sis mesos un text que regulés les normes de protocol i les formalitats dels actes oficials municipals, els distintius i tractaments dels càrrecs electes i autoritats municipals, la disposició dels símbols en els edificis municipals i altres disposicions encaminades a donar la màxima dignitat als actes oficials i a ordenar la participació dels càrrecs electes en aquests actes en funció de la seva representativitat.

No ha estat en sis mesos, però el cert és que tenim sobre la taula un reglament que ja recull aportacions dels diferents grups municipals i ens satisfà que hagi incorporat també gran part de les consideracions que hem fet des de l’Entesa per Sabadell.

Per exemple, s’incorpora en l’exposició de motius que el reglament regula la participació dels càrrecs electes en els actes oficials, s’accepten millores en el redactat, que el fan més precís i entenedor, o s’explicita que es comunicarà amb suficient antelació als grups municipals les visites de les autoritats.

En canvi, no s’han incorporat algunes propostes que fèiem des de l’Entesa, que pensem que hauria estat positiu incloure en aquest text, com ara atorgar un paper més rellevant als portaveus dels grups municipals en les cerimònies de concessió de medalles d’honor, o algunes esmenes sobre l’article que fa referència a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.

També pensem que haurien de formar part d’aquest reglament capítols específics sobre els actes de la Festa Major i l’Aplec de la Salut, així com les cerimònies de matrimoni i d’imposició del nom.

No obstant això, tenint en compte que es tracta de l’aprovació inicial, farem les al·legacions oportunes per continuar millorant el text del reglament. En aquest sentit, donarem suport en aquesta aprovació inicial i confiem que algunes de les nostres propostes de millora puguin ser incorporades al text definitiu.