Proposició sobre el conveni del Castell de Can Feu

Moció conjunta de l’Entesa, CiU, ICV-EUiA i ERC, rebutjada

Carles Rossinyol, Portaveu del Grup Municipal de CIU

Carme García, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

Isidre Soler, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Magí Rovira, Portaveu del Grup Municipal d’ERC

EXPOSEN QUE:

 Tal i com determina l’article 35.2 de les normes del PGMOS, qualsevol conveni urbanístic haurà de justificar la seva conveniència per l’interès públic.

 L’article 35.2 de les normes del PGMOS determina que els convenis urbanístics tindran com objectiu prioritari la major obtenció d’espais públics per la ciutat i el compliment del principi constitucional (art. 47 de la Constitució) pel qual la comunitat participarà en les plusvàlues generades per l’acció urbanística.

 El conveni aprovat pel Ple municipal el 28 de febrer de 2007 no quantifica el cost de rehabilitar i mantenir el Castell de Can Feu.

 Tampoc el conveni no especifica quin ús tindrà per la ciutat l’edifici del Castell de Can Feu, ni es coneix cap projecte específic pel mateix.

 Per altra banda el conveni tampoc no especifica la plusvàlua que representaria la requalificació dels terrenys de la zona industrial objecte de Modificació del Pla General.

 Actualment, totes les administracions, i també la del nostre ajuntament, es troben en una situació de gran dificultat econòmica, tal i com ha posat de manifest reiteradament l’alcalde de la ciutat i President de la Federació de Municipis de Catalunya, fins el punt d’anunciar importants sacrificis pressupostaris per als propers anys que poden posar en perill garantir el finançament dels serveis bàsics municipals.

Per tot això PROPOSEM:

Que és deixi en suspens el conveni aprovat pel Ple municipal el 28 de febrer de 2007 mentre no es donin les condicions següents:

 Disposar d’un projecte que determini l’ús concret del castell i que justifiqui l’interès públic.

 Quantificar el cost de rehabilitar i de mantenir l’edifici del Castell.

 Valoració de les plusvàlues generades per l’acció urbanística.

 Disposar d’un estudi de viabilitat de l’activitat del castell

 Disposar d’un pla de finançament

No obstant això el Ple resoldrà

Carles Rossinyol, Portaveu del Grup Municipal de CIU
Carme García, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
Isidre Soler, Portaveu del Grup Municipal d’ES
Magí Rovira, Portaveu del Grup Municipal d’ERC

Sabadell, 6 d’octubre de 2009

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL