Sobre el Pla de Mobilitat Urbana (aprovació inicial)

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 3 de novembre de 2009

Per l’Entesa el PMU és un instrument fonamental en la definició del model de ciutat cap el que volem anar.

Sempre l’hem considerat com una oportunitat única per canviar les regles de joc de la mobilitat a Sabadell i avançar cap a uns mitjans de transport més eficients i sostenibles i alhora redefinir l’espai públic.

Els plans de mobilitat tenen com a principal objectiu disminuir els efectes negatius dels transports sobre el medi i la salut de les persones, i per assolir aquests objectius és ineludible reduir el nombre de cotxes en les comunicacions urbanes i interurbanes i apostar pels transports col·lectius, les energies no contaminants i els desplaçaments a peu i en bicicleta.

I per això és necessari tenir la voluntat i la valentia política suficient per canviar l’actual model de mobilitat.

En canvi vostès ens proposen un pla de mobilitat sense cap voluntat de canviar res. Un pla que no serveix ni per assolir els objectius que marca la legislació. En l’apartat de conclusions, el pla reconeix que amb les actuacions previstes “s’està molt lluny dels objectius que marca el Pla Director de Mobilitat de la RMB”.

Una dada il·lustradora: plantegen que la quota d’ús del transport privat en els desplaçaments interns de la ciutat baixi 5,3 punts al 2014. Però si no féssim cap actuació i deixessin la mobilitat a mercè de la tendència derivada de les millores tecnològiques dels vehicles, la baixada per si sola seria d’ 1,5 punts. Per tant les propostes del Pla impliquen tan sols una disminució de 3,8 punts de la quota d’ús del transport privat. Un resultat més que pobre.

I això amb la mesura irreal i gens creïble de darrera hora, de considerar tot Sabadell zona 30, llevat de la xarxa bàsica. Sense aquesta mesura trampa les propostes del pla no aportarien cap canvi.

Així doncs el pla que ens presenten sembla que l’únic que pretén és cobrir l’expedient perquè és obligatori, i no canviar alguna cosa.

Sincerament, desprès de quatre anys de treballs i d’invertir-hi més de 182.000 euros el resultat no pot més decebedor.

Des de l’Entesa els hi hem reclamat per activa i per passiva un Pla de mobilitat realment útil i els hi hem fet arribar diverses propostes.

 Augmentar l’oferta del transport col·lectiu, amb una xarxa de carrils bus segregada.

 Una política d’aparcaments dissuasoris, de rotació i de residents, i també un aparcament de camions.

 Definir una xarxa urbana i interurbana de bicicletes i una xarxa de vianants.

 Crear nous espais urbans amb pacificació de trànsit.

 Tenir una visó global de la mobilitat

 Etc.

Però si el pla no és gens atrevit, també pateix d’una absoluta manca de concreció. Gairebé totes les actuacions plantejades que podrien tenir alguna influència (noves línees de transport col·lectiu, el bus barri, els aparcaments, …), s’acaben derivant a futurs estudis fent difícil saber com i quan es materialitzaran els objectius a assolir, ni tampoc no planteja cap tipus de priorització de les actuacions.

Ens temem doncs que el pla acabi sent una simple declaració d’intencions.

Per altra banda és significativa, per sospitosa, la valoració superficial i benevolent del Pla sobre els nous grans eixos viaris com la Ronda Est, la Interpolar Sud o el Quart Cinturó. Els contempla sense avaluar els seus impactes ambientals negatius, quan justament aquestes infraestructures són les principals responsables d’augmentar les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i de la contaminació atmosfèrica.

En canvi no es planteja la necessitat d’apostar cap a models de transport veritablement eficients i sostenibles com el tramvia. Tan sols una breu referència i lògicament ho resol preveient un nou estudi.

Porten a aprovació doncs un Pla de Mobilitat poc ambiciós, sense concreció i per tant poc útil per assolir de manera creïble els seus objectius i per canviar les regles de joc de la mobilitat a Sabadell.
Queda prou clar que, a banda de signar moltes declaracions d’intencions, no estan en absolut compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic ni per avançar cap un nou model de mobilitat i de ciutat, possiblement perquè no tenen model.

Aquest no és el Pla de Mobilitat que Sabadell necessita per afrontar la reducció dels impactes ambientals de la mobilitat i per repensar la mobilitat a la nostra ciutat.

Per aquest motiu no li donarem suport.