Ple municipal

A les 9 del matí a la Sala de Plens

Donar compte de les resolucions d’alcaldia

1. Decret d’assabentat de la constitució dels grups municipals.

2. Decret de composició de la Junta de Govern Local.

3. Decret de delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

4. Decret de nomenament de Tinents d’Alcalde.

5. Decret d’aprovació de l’estructura municipal executiva i del sistema de
delegacions de l’Alcalde en favor dels regidors.

6. Decret de nomenament de la Presidència de les Comissions Informatives, d’Organismes Autònoms Locals, d’Organització Especial de Can Llong.

7. Decret de nomenament de presidents dels Consells de Districte.

Proposicions de l’Alcaldia

1. Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
municipal.

2. Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local.

3. Aprovació de les delegacions del Ple en favor de la Junta de Govern Local.

4. Aprovació de la creació, denominació i composició numèrica de les
Comissions Informatives.

5. Determinació del sistema de retribucions dels membres de la corporació.

6. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal
eventual.