L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions al tràmit de cessió de l’edifici de l’Artèxtil

L’Entesa considera que l’Artèxtil no és l’edifici més adequat per ubicar la futura Escola d’Infermeria de la UAB

El passat dia 1 de juny el BOPB va publicar l’Anunci, CVE 202210084312, de l’Ajuntament de Sabadell en el què, en base l’acord de Ple del 5 d’octubre de 2021, posava a informació pública l’expedient de dret de superfície –cessió- de l’edifici de l’Artèxtil a la UAB per ubicar-hi el Campus urbà de ciències de la vida i de la salut a Sabadell – Escola d’Infermeria-. L’Entesa per Sabadell hi ha presentat al·legacions.

Aquesta cessió ha estat silenciada pel govern municipal, tot i tractar-se d’una decisió transcendental per la ciutat.

Des de l’Entesa per Sabadell sempre hem defensat que la UAB apostés per a potenciar el seu campus universitari de Sabadell i ampliés la seva oferta d’especialitats formatives vinculades a la sanitat, especialment la titulació d’Infermeria unit a la consolidació del Taulí com a hospital universitari. També hem defensat que la ubicació del nou campus universitari estigui estretament vinculat a l’Hospital Taulí, amb la finalitat de garantir la integració funcional, tal i com s’exposa a la Proposta d’Escola d’Infermeria a les naus Bosser.

Resum de les al·legacions:

1 – A la decisió que sigui l’Artèxtil l’edifici on hostatjar la nova Escola d’Infermeria Proposem que prèviament a la cessió es dugui a terme un procés obert i transparent per determinar quin pot ser el destí més adequat i quines necessitats d’equipaments té la ciutat que podria ubicar l’Artèxtil, així com quin podria ser l’edifici o espai més adient per acollir l’Escola d’Infermeria.

2 – Manca de justificació de la cessió de la totalitat de la finca de l’Artèxtil al no existir cap document que plantegi quines necessitats d’espai que requereix la UAB i que justifiquin la necessitat de cedir els 7.624,96 m2 de la totalitat de la finca de l’Artèxtil.

3 – Manca de validesa jurídica, des del punt de vista urbanístic i patrimonial a l’estar pendent l’aprovació definitiva de la MPG-130 i del PEPS que poden afectar les condicions urbanístiques i les actuacions als bens patrimonials.

4 – Inviabilitat d’adequar la nau de l’Artèxtil com a centre educatiu. El PEPBAMAS i el PEPS qualifiquen l’Artèxtil de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i li atorguen el màxim nivell de protecció arquitectònica per la seva rellevància arquitectònica i tipològica i limiten les actuacions a la nau de manera molt concloent:

No s’autoritza ocultació del sistema estructural tipològic de cobertes.

No s’autoritza modificació del sistema estructural tipològic de cobertes.

No s’autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes…

No s’autoritzen noves distribucions interiors que malmetin o desvirtuïn els ritmes tipològics, estructurals de cobertes o compositius de façanes.

5 – Suspendre la cessió de l’Artèxtil fins que no s’hagi redactat prèviament un avantprojecte d’intervenció, que determini la viabilitat o no d’ubicar un centre escolar a l’interior de les naus de l’Artèxtil i que sigui compatible amb el que determinen el PEPBAMAS i el PEPS, i el que pugui condicionar la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional.

6 – Manca de garanties de la viabilitat econòmica de convertir la nau de l’Artèxtil en un centre educatiu al no disposar l’expedient de cap documentació que indiqui el cost d’ubicar l’Escola d’infermeria a l’Artèxtil, que garanteixi la viabilitat econòmica i quina institució l’assumirà.

7 – Manca de garanties sobre la propietat de l’Artèxtil al no constar en l’expedient els informes corresponents sobre les actuacions que el govern municipal hagi pogut emprendre amb la finalitat de clarificar les possibles irregularitats comeses en l’operació de compravenda, tal i com va fer públic

I suspendre la cessió fins que l’Oficina Antifrau de Catalunya no resolgui que no va existir cap irregularitat durant el concurs de creditors i no està en qüestió la compravenda i la propietat de l’immoble.

Podeu veure tot el document d’al·legacions al web de l’Entesa:

http://www.entesa.org/wp-content/uploads/2022/07/220707_Allegacions_ES_cessioArtextil.pdf