L’Entesa per Sabadell demana al govern municipal una actuació respectuosa a la Sèquia Monar

L’Entesa per Sabadell ha traslladat al govern municipal la seva preocupació per la Sèquia Monar, un bé patrimonial mil·lenari que des de fa més de dos anys no abasteix d’aigua a les hortes del riu Ripoll del Fruiterar i Vella, a causa d’un esfondrament puntual de la mina de la sèquia a la zona de la Clota.

Li hem traslladat la necessitat de donar el més aviat possible una solució provisional al reg a més d’un centenar horts que, incomprensiblement, no s’ha dut a terme en tot el temps transcorregut des de que es va conèixer l’obturació l’estiu del 2019, causant un greu perjudici a centenars de persones. Una situació que posa en risc la pròpia existència d’aquestes hortes històriques que tenen una important funció agrícola, mediambiental, paisatgística i social.

Però també li hem recordat que la Sèquia Monar forma part de l’inventari de bens municipals pels seus valors històrics, ambientals, sociocultural, etc. i està declarada Bé Cultural d’Interès Local, BCIL. En conseqüència, cal exigir que qualsevol actuació de manteniment o reparació s’abordi des d’aquesta perspectiva i s’ajusti al que determinen els Plans de Protecció del Patrimoni.

Concretament, el PEPBAMAS, indica que “Haurà de conservar-se íntegrament el traçat de la sèquia, en consonància amb d’altres elements del paisatge hidràulic del riu Ripoll i del seu ús protoindustrial i industrial”. Per la seva banda el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, PEPS, determina que “No es permet la modificació” i regula les possibles actuacions, indicant que “qualsevol intervenció requerirà d’un estudi patrimonial previ al projecte d’intervenció” i que “les actuacions de restauració en cap cas podran suposar aportacions de reinvenció o nou disseny” i que “Qualsevol proposta haurà de ser avaluada per la Taula de Patrimoni de Sabadell”.

Cal que el Consistori tingui en compte aquestes consideracions a l’hora d’abordar el projecte per a resoldre l’esfondrament parcial de la Sèquia Monar i es realitzi d’acord amb les condicions que determina la pròpia normativa municipal i no amb solucions totalment contràries com les que hem tingut coneixement.