L’Entesa per Sabadell considera el PEMV una proposta buida i demana priorització i concreció en les actuacions

L’Entesa aposta pel transport col·lectiu i una xarxa de vies ciclistes i rebutja propostes viàries com el Quart Cinturó, la Ronda Est i la Interpolar

L’Entesa per Sabadell ha presentat diverses consideracions i al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès PEMV, que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va sotmetre a informació pública des del 3 de febrer de 2020 fins el 23 de juny.

Aquest pla planteja actuacions a realitzar en l’horitzó de l’any 2026 en el sistema de transport col·lectiu, en les infraestructures viàries i en la xarxa de vies ciclistes al Vallès, amb l’objectiu, segons el Pla, d’incrementar l’eficiència i la qualitat del sistema de mobilitat i transport i reduir l’impacte en la contaminació atmosfèrica i en el canvi climàtic de la mobilitat.

Les al·legacions presentades per l’Entesa per Sabadell es centren principalment a l’àmbit de Sabadell i el seu entorn, i s’emmarquen en la defensa d’un model de territori i de mobilitat sostenible, basada en el transport col·lectiu i les vies ciclistes, amb un mínim d’impacte territorial i ambiental. Amb actuacions que respectin els espais naturals com a elements d’equilibri territorial i de qualitat de vida, i actuacions a favor de la mitigació de l’Emergència climàtica.

Resum al·legacions:
• 1 – Que basi la seva execució en recursos gestionats principalment per la Generalitat i no a als del Ministerio de Fomento.
El fet que el PEMV confiï el 76 % de les inversions necessàries al Ministerio de Fomento, una administració que no ha participat en la seva redacció ni aprovació, fet que podria comportar la nul·litat del Pla. A banda de ser una administració que no gaudeix de cap credibilitat ja que ha incomplert el 90% de les inversions previstes a Catalunya en els darrers 20 anys.

• 2 – Que s’inclogui una programació de les actuacions previstes.
En el PEMV no hi consta cap calendari que prevegi l’execució de les actuacions a partir de la priorització de les mateixes. Aquesta mancança implica una manca de compromís i de garanties de la seva materialització.

• 3 – Que s’introdueixin actuacions que permetin una reducció efectiva les emissions de gasos d’efecte hivernacle i que donin compliment als compromisos ambientals.
El PEMV planteja reduir un 7 % de CO2 en relació l’emès el 2016. Un objectiu poc creïble pel fet que enlloc de reduir el parc de vehicles circulant encara l’incrementaria més amb noves vies d’alta capacitat com el Quart Cinturó, la Ronda Est i la Interpolar, i perquè confia la reducció d’emissions de gasos contaminants únicament a la millora de la tecnologia dels vehicles, quan el propi Pla reconeix que la disminució és poc significativa en el cas del CO2.

• 4 – A la xarxa d’infraestructures de transport públic
Tot i compartir el plantejament general del PEMV i les propostes per a la xarxa ferroviària, cal un major compromís i concreció, prioritzant determinades actuacions:
• Increment servei línia S2 FGC Barcelona-Sabadell
• Estació Can Llong
• Perllongament S2 FGC fins Castellar del Vallès
• Baipas a Sant Cugat línies FGC Terrassa-Sabadell

• 5 – A la xarxa d’infraestructures viàries per al transport privat
A banda de compartir algunes millores proposades en la xarxa viària, rebutgem de ple noves infraestructures incompatibles amb la preservació dels espais naturals i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle:
• Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell
• Ronda del Vallès / Quart Cinturó (Tram Castellar-Granollers)
• Ronda Est i la Interpolar
Unes infraestructures que mai no han estat justificades des del punt de vista de la mobilitat però que comportarien la destrucció dels espais naturals de Sabadell i del Vallès.

Defensem la proposta de connectar la Ronda Oest amb la Ctra. de Castellar B-124 per mitjà de la Ronda Nord de Sabadell desvinculada de la Ronda Nord dels Sistemes urbans de Terrassa i Sabadell cavalcada, segons proposa el PEMV, amb el tram del Quart Cinturó Terrassa-Ctra. de Castellar, en un clar intent de desviar l’atenció, però que al mateix temps faria inviable la seva execució al confiar l’obra al Ministerio de Fomento que no n’és el titular.

• 6 – A la xarxa de modes no motoritzats
Valorem positiva la proposta d’ampliar la infraestructura ciclista existent i marcar-se com objectiu la creació d’una xarxa pedalable que permeti assolir una quota modal del 7% el 2026. Tot i això proposem actuacions que no estan contemplades en el PEMV:
• Continuar la via ciclista de l’Eix N-150 des de Rambla Iberia de Sabadell fins connectar amb l’Eix Ripollet-UAB a Barberà del Vallès.
• Continuar l’actual via ciclista de la BV-1248, des de Sant Julià d’Altura fins Matadepera.

Podeu veure el document d’al·legacions a:
http://www.entesa.org/2020/06/23/allegacions-dentesa-per-sabadell-al-pla-especific-de-mobilitat-del-valles-pemv/