Ple extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA
06/03/2020 A LES 09:30 HORES.

A) PART RESOLUTIVA
1.-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

SERVEIS ECONÒMICS
1.- Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2020.

RECURSOS HUMANS
2.- Aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Sabadell per a l’exercici 2020.