Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 07/01/2020 A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de desembre de 2019.

2.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

3.-ENTITATS

2.- Moció de l’Associació del Poble del Sud de Sabadell, en contra del tancament definitiu del Mercat municipal de Campoamor.

4.-GRUPS MUNICIPALS

3.- Moció de Crida per Sabadell, sobre el canvi de tarifes dels títols de transport integrats de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a l’any 2020.

4.- Moció de Crida per Sabadell i Esquerra Republicana de Catalunya, per la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

5.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES