Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 15/11/2019 A LES 10:30 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

SERVEIS ECONÒMICS

1.- Aprovació inicial del vint-i-unè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2019.