Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 22/03/2018 A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2018.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SOSTENIBILITAT

2.- Aprovació de la proposta de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable per a l’exercici 2018.

3.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’Associació Banc d’Energia, per al projecte Energies compartides, dins el Procés participatiu Construint Ciutat 2018.

4.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), per a la campanya de prevenció i lluita contra els incendis forestals per a l’any 2018..

5.- Aprovació definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell al Consorci Besòs Tordera.

INFORMACIÓ DE BASE

6.- Nomenament dels membres de les comissions de delimitació territorial amb els ajuntaments de Sentmenat, Polinyà, Castellar del Vallès i Cerdanyola del Vallès.

SERVEIS GENERALS I COMPRES

7.- Aprovació de la pròrroga i la modificació del contracte per a la prestació del servei de neteja als equipaments municipals (lot 1).

8.- Aprovació de la pròrroga i la modificació del contracte per a la prestació del servei de neteja als equipaments municipals (lot 2).

9.- Aprovació de la pròrroga i la modificació del contracte per a la prestació del servei de neteja als equipaments municipals (lot 3).

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

10.- Aprovació del protocol número 1 de desenvolupament del conveni de 10 d’abril de 2017, entre l’Ajuntament de Sabadell i l’Agència Tributària de Catalunya, per a la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Sabadell.

11.- Aprovació de l’acord per a l’encàrrec del tractament de dades de caràcter personal entre l’Ajuntament de Sabadell i l’Agència Tributària de Catalunya, per a la col•laboració en matèria tributària i per a la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Sabadell.

12.- Aprovació de l’adhesió de l’organisme autònom Agència Tributària de Sabadell a l’Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sabadell 2014-2016.

RECURSOS HUMANS

13.- Aprovació de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2018.

INFORMÀTICA

14.- Aprovació de la nova estructura retributiva aplicable a l’organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell i de l’adhesió a l’Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sabadell 2014-2016.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

EDUCACIÓ

15.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’entitat Grup d’Esplai La Baldufa – Can Puiggener per a la realització del projecte Lleure artístic per a tothom!, dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

16.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Fundació Privada Idea, per a la realització del projecte Pigall junts cap a l’èxit escolar, dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

17.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat Creu Roja Espanyola, per al desenvolupament del projecte Menja Sa a l’Insti a l’institut Jonqueres.

CULTURA

18.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’entitat S.O.S. Pallassos, per a la realització del projecte FlamenCirc, dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

19.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’entitat Castellers de Sabadell, per a la realització del projecte Fem pinya amb els joves, donem pit als barris, dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

SALUT

20.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’entitat Êthos, per al Projecte Promoció del voluntariat a Êthos i a la ciutat, dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

TREBALL I EMPRESA

21.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’Associació Juvenil Esquitx, per al desenvolupament del Projecte Enfeina’t! Projecte per millorar l’ocupació dels joves, dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

DRETS CIVILS I GÈNERE

22.- Aprovació d’una subvenció directa de caràcter nominatiu, al Servei Ciutadà d’Acolliments als Immigrants (SCAI) per a l’any 2018, per col.laborar en el servei d’assessorament juridic a immmigrants i altres projectes que l’entitat desenvolupa en el marc de l’acollida durant l’any 2018.

23.- Aprovació d’una subvenció directa de caràcter nominatiu, a l’Associació d’atenció a pobres i marginats Eulàlia-Garriga-Caritas Sabadell, per a l’any 2018, per al projecte A prop teu.

24.- Aprovació d’una subvenció directa de caràcter nominatiu, a l’entitat Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC) per a l’any 2018, per a la realització del projecte Agermanament Argup – Sàhara.

25.- Aprovació d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’Associació ACTUAVALLÈS, destinada al desenvolupament del projecte CA L’ENREDUS, dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

26.- Aprovació d’una subvenció directa, de caràcter nominatiu a l’Associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya per l’any 2018, per promoure el projecte Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

27.- Alteració de la qualificació jurídica del bé de domini públic situat al carrer de Zuric, 1-79, a fi de qualificar-lo com a bé patrimonial i cedir-lo a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’institut de Can Llong.

ESPAI PÚBLIC

28.- Autorització a Transports Urbans de Sabadell, concessionària del servei públic de transport urbà de Sabadell, per modificar el contracte de subministrament d’autobusos subscrit amb l’empresa Mon Truck & Bus Iberia SAU, per a l’adquisició de nou vehicles més.

29.- Aprovació de les tarifes del cànon de la concessió de domini públic per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani al subsòl del passeig Espronceda.

ACCIÓ SOCIAL

30.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Fundació Privada Tutelar Família i Societat per al desenvolupament del projecte Musicoteràia comunitària, dins el procés participatiu Construint Ciutat 2018.

31.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’Associació Viu-la per al desenvolupament del projecte Els meus amics, dins el procés participatiu Construint Ciutat 2018.

32.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’associació El Rebost Solidari, per a la distribució d’aliments durant l’any 2018.

33.- Aprovació de la modificació del contracte de serveis d’atenció domiciliària.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

ESPORTS

34.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat Club Natació Sabadell, per a la col.laboració en les despeses de participació dels equips de waterpolo femení i masculí en la competició LEN Champions League.

CICLES DE VIDA

35.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació Coordinadora de Casals d’Entitats de Gent Gran de Sabadell, per al desenvolupament del projecte Cantagrans Sabadell, dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

36.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS), per al desenvolupament del Programa general d’activitats per a l’any 2018.

37.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) per al projecte La història del moviment veïnal de Sabadell explicable als i les joves (i no tant joves), dins el Procés Participatiu Construint Ciutat 2018.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

38.- Dació de compte del compliment i execució de les proposicions dels grups municipals aprovades pel Ple durant l’any 2017.

39.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per realitzar un estudi per guanyar la llosa superior de la ronda Oest al seu pas per Can Llong com a zona d’aparcament per al barri.

40.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per demanar una justificació dels increments de despesa en revistes institucionals i per reclamar més visibilitat per als grups de l’oposició en aquestes publicacions.

41.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, per instar al Govern de Sabadell a presentar el Pla d’actuació municipal 2018 i l’estat d’execució del Pla d’actuació municipal 2017.

42.- Proposició dels grups municipals de La Crida per Sabadell i d’Esquerra Republicana de Catalunya, per a la retirada del retrat del monarca Felip VI i per declarar-lo persona non grata a la ciutat.

43.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi i de Guanyem Sabadell en defensa dels valors republicans.

44.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi, d’Esquerra Republicana de Catalunya, de La Crida per Sabadell i de Guanyem Sabadell, a instàncies de la Fundació Secretariat Gitano, per tal de declarar Sabadell una Ciutat Zero.

45.- Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, del Partit Popular i de Ciutadans, a proposta de les seccions sindicals de Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, en representació de l’empresa Serveis Medi Ammbient SA, a favor de la creació d’una comissió de seguiment en el marc del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus i la paralització immediata dels expedients oberts a l’empresa Serveis Medi Ammbient SA que afecten els treballadors.

46.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, per instar el Govern de l’Estat espanyol perquè rescabali els imports que va dexiar de subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat de Catalunya per a l’educació de 0 a 6 anys.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES