L’Entesa per Sabadell reclama la total reposició de la vegetació dels espais afectats pel Gasoducte

IMG_2362

La regeneració del bosc és nul·la a tot el traçat del Gasoducte

La construcció del Gasoducte Martorell-Figueres l’any 2012 va comportar una agressió molt greu als espais naturals del nostre terme municipal i del Vallès afectant de manera especial el Bosc de Can Deu, el riu Ripoll, el Torrent de Colobrers, el Riu Tort i els boscos de Can Vilar, amb milers d’arbres tallats i el sotabosc arrasat en una franja d’entre 30 i 40 metres d’amplada al llarg del seu recorregut.

IMG_2362L’empresa constructora del Gasoducte, ENAGAS, tenia l’obligació de reposar la vegetació afectada amb la replantació arbustiva i dels arbres tallats. Aquesta reposició comportava el seguiment, l’avaluació i el manteniment de les actuacions de revegetació fetes durant els anys posteriors a la finalització de l’obra civil, fins la seva total consolidació, tal i com determina el Projecte de Restauració Mediambiental (BOE 216, de 6 de setembre de 2010).

Tres anys després d’haver finalitzat les actuacions de reposició la vegetació arbòria i arbustiva replantada està totalment morta, degut a que durant aquests tres anys no s’ha realitzat ni el seguiment, ni el manteniment, ni la reposició preceptiva. L’anterior govern municipal del PSC es va despreocupar absolutament del tema i de la seva obligació de vetllat perquè la reforestació fos efectiva.

Recordem també que en base al conveni signat el 25 d’octubre de 2011, entre el regidor d’Urbanisme Joan Manau i ENAGAS, l’Ajuntament va rebre 106.400 euros, “... como resarcimiento global por aquellas actuaciones de restauración medioambiental que considere convenientes, más allá de las medidas correctoras derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental”. Una quantitat de diners que, a la vista dels resultats, no ha tingut cap efecte en la recuperació de la destrossa ocasionada pel Gasoducte.

Des de l’Entesa per Sabadell denunciem, una vegada més, el menyspreu i la desídia de l’anterior govern municipal del PSC per a la preservació dels espais naturals del Rodal i demana a l’actual govern municipal les actuacions necessàries perquè ENAGAS assumeixi la reposició, i posterior manteniment, de la vegetació arbòria i arbustiva afectada al llarg del traçat del Gasoducte en el terme municipal de Sabadell.