Proposició dels Grups Municipals d’Entesa per Sabadell i d’EUiA a favor de reprovar la gestió econòmica de Manuel Bustos al capdavant de la Federació de Municipis de Catalunya i d’exigir mesures de transparència

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell
Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa

EXPOSA QUE:

El 18 de juliol de 2014 la jutgesa del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Sabadell, que investiga diversos delictes contra l’administració pública en el marc del Cas Mercuri, va dictar una interlocutòria sobre un presumpte delicte d’ús indegut de fons a la Federació de Municipis de Catalunya en els anys 2011 i 2012, sota la presidència de l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos Garrido.

La interlocutòria conclou que hi ha indicis suficients que apunten a una pràctica irregular perllongada en el temps sobre el presumpte cobrament il·lícit de retribucions fixes mensuals en conceptes de dietes sense justificar per part del Comitè Executiu d’aquesta entitat i forma una nova peça en el Sumari del Cas Mercuri, la 25 bis A.

El 25 de juliol de 2014 la mateixa jutgesa va imputar 40 dels 44 alcaldes i alcaldesses que conformaven el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya durant el període entre 2010 i 2011, i va sol·licitar la imputació dels 4 restants, que ostenten la condició d’aforats.

El passat 12 de març l’Audiència de Barcelona va decretar el sobreseïment de la causa que corresponia a la peça 25 bis A, amb l’argument de què la Federació de Municipis de Catalunya és, jurídicament, una entitat privada. No obstant això, el sumari posa de manifest que aquesta entitat, que es finança en el 99% amb fons públics, repartia possibles sobresous entre els diferents alcaldes que formaven part de la seva executiva. Per aquest motiu, la Fiscalia Anticorrupció ha presentat un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem contra la decisió del Tribunal Suprem.

S’ha tingut coneixement també del pagament a càrrec del pressupost de la Federació de Municipis de Catalunya de despeses personals de Manuel Bustos, com compres privades, regals i dinars i sopars privats.

Tots els recursos econòmics que disposa la FMC són diners públics provinents dels contrubuients, aportats per diferents administracions publiques. En consequència, tots els diners que han estat objecte d’un possible ús indegut són diners públics a l’haver estat destinats a finalitats molt diferents a les del seu objecte.L’Ajuntament de Sabadell està associat a la Federació de Municipis de Catalunya i l’aportació econòmica de la ciutadania sabadellenca és aproximadament de 40.000 € anuals, a raó de 0,197 euros per habitant.

Aquest Ple municipal té la responsabilitat de vetllar per la bona gestió dels recursos municipals, així com perquè es faci un bon ús dels mateixos i posar tots els mitjans per evitar qualsevol tipus d’ús indegut.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Reprovar l’ús indegut de diner públic que s’ha evidenciat que es duia a terme a la Federació de Municipis de Catalunya sota la presidència de Manuel Bustos.

 2. Instar la Federació de Municipis de Catalunya a obrir una investigació interna rigorosa per determinar les quantitats malversades.

 3. Instar la Federació de Municipis de Catalunya a reclamar a les persones que van cobrar diners per conceptes que no es corresponen amb les finalitats d’aquesta entitat a retornar-los de manera immediata.

 4. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya una política inequívoca de transparència de la seva gestió eocnòmica a través del web de l’entitat.

 5. Comunicar a la Federació de Municipis de Catalunya que l’Ajuntament de Sabadell es reserva el dret a suspendre l’aportació de la seva quota mentre no s’implantin les mesures contingudes en els acords anteriors.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez Marisol Martínez Torres
Portaveu del GM d’ES Portaveu del GM d’EuiA

Sabadell, 24 de març de 2015

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL