Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 4 de novembre de 2014 per l’elaboració d’un Pla Municipal de Gestió de Residus

Aprovada per unanimitat

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La legislació catalana estableix entre les competències i funcions de les administracions municipals la gestió dels residus municipals, encomanant-los també la promoció de la valorització dels residus segons el programa general i el programa de gestió de residus municipals formulats per la Generalitat.

Així, els ajuntaments han de prendre les mesures necessàries per garantir que la gestió del servei fomenti, per aquest ordre, la prevenció i la reducció de la producció dels residus i llur perillositat, llur reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització.

Els ajuntaments han d’exercir les competències de programació, planificació, ordenació i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya.

Malgrat s’ha reduït molt notablement la generació de residus degut a la recessió econòmica i l’increment de persones que recullen materials dels contenidors, els percentatges de recollida selectiva continuen essent molt baixos respectes les previsions realitzades en el marc del PROGREMIC i de la revisió del Pla de Gestió Integral de residus del Vallès Occidental (PGIRM 2006-2012).

L’objectiu de reducció del PRECAT20 (Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya) es concreta al PINFRECAT20 (Pla Territorial Sectorial de gestió de residus municipals de Catalunya), per a la comarca del Vallès Occidental amb un percentatge de residus destinats a la fracció resta del 45,4% en l’horitzó 2020, percentatge que l’any 2013 es troba al 67%.

Actualment la ciutat de Sabadell no disposa de cap tipus de planificació municipal o comarcal que permeti afrontar amb garanties els objectius establerts en la planificació de rang autonòmic.

Així mateix, en el període actual és de gran importància estratègica treballar per a dissociar el creixement econòmic del creixement de la generació de residus, establint polítiques actives que superin els nivells de recollida aconseguits amb el model actual, fomentin activament la reducció de residus i estableixen noves estratègies per a la sensibilització de la població.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Elaborar, abans de l’1 d’abril de 2015, un Pla de Gestió de residus municipals que contribueixi a assolir els objectius establerts legalment en la planificació estratègica de rang català

2. Que aquest Pla tingui en consideració els criteris següents:

 Fomentar la reducció dels residus mitjançant actuacions sobre els generadors i els consumidors.

 Determinar uns objectius de recollida per cada fracció dels residus en uns terminis concrets.

 Fomentar el reciclatge i la reutilització de tots els residus

 Establir incentius fiscals per la implantació d’estalvi de residus en les activitats econòmiques.

 Facilitar la participació a les entitats ciutadanes i als representants dels comerços i indústries en l’elaboració d’aquest Pla.

 Crear un organisme consultiu i de seguiment, que avaluï la progressió vers els objectius i proposi millores de la gestió.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 3 de novembre de 2014

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL