L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal la necessitat d’elaborar un Pla de gestió de residus

140224 GM 1

S’incompleixen reiteradament els objectius de recollida selectiva per la manca d’ambició i planificació del govern municipal

L’Entesa per Sabadell defensarà en el Ple municipal del proper 4 de novembre una moció instant al govern a elaborar un Pla de Gestió de residus municipals que contribueixi a assolir els objectius establerts legalment en la planificació estratègica de rang català. Actualment la ciutat de Sabadell no disposa de cap tipus de planificació municipal o comarcal que permeti afrontar amb garanties els objectius.

140224 GM 1La legislació catalana estableix entre les competències i funcions de les administracions municipals la gestió dels residus municipals, la promoció de la valorització dels residus segons el programa general i el programa de gestió de residus municipals formulats per la Generalitat. Així, els ajuntaments han de prendre les mesures necessàries per garantir que la gestió del servei fomenti, per aquest ordre, la prevenció i la reducció de la producció dels residus i llur perillositat, llur reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització. Els ajuntaments han d’exercir les competències de programació, planificació, ordenació i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya.

El model actual té conseqüències ambientals molt significatives, sobre l’esgotament dels recursos, sobre el model energètic, sobre l’impacte dels abocadors i sobre el cost per al consumidor.

El balanç de les polítiques realitzades els darrers anys és molt negatiu. Els objectius establerts en la revisió del Pla de Gestió Integral de residus del Vallès Occidental (PGIRM 2006-2012) i en el PROGREMIC (pla estratègic a escala catalana) han quedat molt lluny de la realitat. El PIGRM preveia per al conjunt de la comarca que la fracció rebuig, la que no es recicla, tan sols suposés el 43% l’any 2012, mentre que en realitat fou encara del 67%. Una escassa reducció si tenim en compte que l’any 2005 era del 76%. Així, malgrat s’ha reduït molt notablement les tones de residus recollits degut a la recessió econòmica i l’increment de persones que recullen materials dels contenidors, els percentatges de recollida selectiva continuen essent molt baixos respecte les previsions realitzades.

L’objectiu de recollida selectiva (PINFRECAT20 – Pla Territorial Sectorial de gestió de residus municipals de Catalunya) per a la comarca del Vallès Occidental estableix que el percentatge de residus de la fracció resta/rebuig hauria de ser del 45,4% l’any 2020, una reducció molt ambiciosa respecte el 67% actual.

Cal un pla de gestió

L’Entesa considera que l’actuació realitzada pel govern en cap cas permetrà assolir els objectius establerts per la planificació catalana. Tanmateix, és de gran importància estratègica treballar per a dissociar el creixement econòmic del creixement de la generació de residus, establint polítiques actives que superin els nivells de recollida aconseguits amb el model actual, fomentin activament la reducció de residus i estableixen noves estratègies per a la sensibilització de la població.

El Pla hauria de tenir en consideració una sèrie de criteris bàsics, com ara el foment de la reducció dels residus mitjançant actuacions sobre els generadors i els consumidors i la determinació d’uns objectius de recollida per cada fracció dels residus en uns terminis concrets.

Alhora, hauria d’establir incentius fiscals per la implantació d’estalvi de residus en les activitats econòmiques. Un altre aspecte important és facilitar la participació a les entitats ciutadanes i als representants dels comerços i indústries en l’elaboració d’aquest Pla així com la creació d’un organisme consultiu i de seguiment, que avaluï la progressió vers els objectius i proposi millores de la gestió.

L’Entesa per Sabadell confia que la necessitat de planificar la gestió de residus sigui un objectiu compartit pel conjunt del consistori i aquest pla es pugui fer realitat.