Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple de l’1 de juliol de 2014 a favor d’un Pla d’actuació per al manteniment de l’espai públic

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’espai públic de la ciutat de Sabadell (els carrers, les places, els parcs, el mobiliari, les escultures…) està immers en un procés de degradació evident i important. La manca de manteniment periòdic de l’asfalt, la degradació del paviment a les voreres, l’acumulació de brutícia al voltant dels contenidors, la brossa de tot tipus per les voreres, la manca de reposició de l’arbrat i l’enllumenat, la insuficient cura de les zones verdes, el deteriorament de mobiliari i elements escultòrics, etc. se sumen als efectes de l’abandonament de nombroses edificacions i la llarga permanència de solars. Aquest conjunt d’aspectes confereixen a la ciutat un paisatge urbà de creixent degradació.

Aquesta situació es reprodueix arreu de la ciutat, amb diferent intensitat i concentració. Malgrat la intensitat creixent de les queixes ciutadanes sobre aquesta situació, que s’evidencien molt sovint als Consells de Districte, l’acció de l’administració s’ha demostrat fins ara insuficient o inadequada per a garantir la recuperació d’uns nivells de manteniment adequats.

L’espai públic és un indicador de l’estat de la ciutat i alhora un motor per a la seva transformació. Evitar la seva degradació i mantenir un nivell de qualitat digne és un repte bàsic de l’acció municipal, ja que un espai públic net i ben conservat contribueix al confort i a la qualitat de vida de la ciutadania i a garantir la salubritat pública. Per això és necessària una acció coordinada de tots els agents municipals que intervenen en l’espai públic adreçada a assolir la màxima eficiència. La reducció evident de la capacitat de despesa de l’administració obliga a una major eficàcia de les actuacions i a una correcta priorització d’aquestes.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Presentar als Consells de Districte, en un termini màxim de 3 mesos, una radiografia de l’estat de l’espai públic a cada Districte i una proposta de Pla d’actuació per al seu adequat manteniment, que incorpori una priorització d’accions.

 2. Presentar a la Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Espai públic el Pla d’Actuació i la forma de seguiment així com donar-hi compte del seu desenvolupament.

 3. Establir els mecanismes de participació i informació necessaris per recollir dels ciutadans i ciutadanes les queixes puntuals, donant resposta en un termini adequat.

 4. Dur a terme un seguiment trimestral del desenvolupament del Pla per districtes en el si dels Consells de Districte mitjançant la presentació d’un informe de seguiment territorialitzat.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 25 de juny de 2014