Presentació de la moció de l’Entesa a favor de què els regidors i càrrecs de l’Ajuntament no cobrin dietes per la participació en consells d’administració d’empreses

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 9 de juliol de 2013

Com bé saben, l’Ajuntament té diferents representants a consells d’administració i òrgans de govern d’empreses, organismes i fundacions. Aquests representants, normalment càrrecs electes, però en ocasions també personal tècnic, són nomenats pel ple municipal i, per tant, no es representen a si mateixos, sinó al conjunt de la ciutat.

Pensem que no se n’haurien de rebre de dietes, però, si es dóna el cas, considerem que el més ètic i el més just és que, en cas que aquests representants rebin algun tipus de retribució o dietes per la seva participació en aquestes empreses i fundacions, no les gaudeixen a nivell personal, sinó que reverteixin a l’Ajuntament.

Aquesta proposta té antecedents en els governs presidits per l’alcalde Farrés i ve donada també pel fet que els regidors i tècnics designats per ple tenen en tots els casos una retribució més que suficient a càrrec dels pressupostos municipals i no necessiten cap sobresou.

Per aquest motiu, proposem un únic acord:

 Que totes les retribucions i dietes, així com qualsevol altra percepció dinerària obtinguda pels càrrecs electes i els tècnics municipals en concepte de representació de l’Ajuntament en empreses o organismes reverteixin en el pressupost municipal.

Confiem que puguin donar suport a la moció, com deia al principi és una qüestió de justícia i d’ètica.

Veure el text de la moció