Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 6 de novembre de 2012 a favor de rehabilitar els habitatges de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil com a habitatges d’inclusió social

Rebutjada amb l'abstenció del PP i el vot contrari del PSC

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El dret a disposar d’un habitatge digne i adequat és un dret fonamental reconegut per totes les legislacions, des de la Declaració dels Drets Humans, la Constitució Espanyola, fins l’Estatut de Catalunya.
L’accés a l’habitatge afavoreix altres elements indispensables per a la societat del benestar, com la cohesió social, i és la base d’altres drets com són el dret a la salut, a l’educació, a la seguretat o a la intimitat.

El dret a l’habitatge no és un simple principi programàtic. Els poders públics han de posar els mitjans concrets per a facilitar el seu exercici. Així, la Constitució Espanyola diu que els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret. L’Estatut de Catalunya diu que els poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixin aquest dret. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat declara que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre, i les autoritats municipals han de vetllar per l’existència d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d’ingressos.

L’actual situació socioeconòmica fa que cada dia més persones de la nostra ciutat es vegin privades d’un habitatge digne i adequat, ja sigui de propietat o en règim de lloguer. Les famílies que són desnonades dels seus habitatges i les persones que no disposen de recursos suficients per afrontar els preus de mercat de compra o lloguer han de malviure en habitatges sobreocupats o en espais que no reuneixen les més mínimes condicions.

La situació de crisi econòmica, l’augment de l’atur i la retallada de les prestacions socials per part de totes les administracions fan que creixi l’empobriment de la nostra societat sense perspectives de canvi a mig termini. Les darreres xifres oficials indiquen que un 30% de la societat catalana viu en el llindar de la pobresa i el risc d’exclusió social va en augment. Aquesta realitat social fa que les necessitats d’habitatge hagin canviat en pocs anys. En conseqüència cal adaptar les polítiques d’habitatge i les actuacions dels poders públics a aquesta nova situació i a les necessitats actuals i de futur.

A Sabadell s’han realitzat esforços des de les polítiques públiques d’habitatge amb resultats positius, però no suficients, i per tant cal continuar incrementant els esforços en aquesta mateixa direcció.
Actualment els habitatges d’inclusió social a disposició de les persones o famílies que en necessitin són pràcticament inexistents. Segons dades de VIMUSA de juliol de 2012, dels 300 habitatges socials existents tan sols 20 estan pendents d’adjudicar, dels quals 14 pertanyen a VIMUSA i 6 a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, i no hi ha habitatges d’inclusió social per afrontar les noves necessitat de futur.

El Pla Local d’Habitatge 2009-2014, aprovat per l’Ajuntament de Sabadell el setembre de 2008, té com a finalitat garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades, mitjançant l’eradicació del fenomen dels sense sostre, la sobreocupació dels habitatges i l’infrahabitatge. Entre els seus objectius s’hi troba el de prevenir l’exclusió social residencial, mitjançant un sistema d’ajuts personals, i la dotació suficient d’habitatges d’inclusió tant per a situacions d’emergència com per a altres situacions temporals de demanda d’habitatge social.

Per aconseguir aquests objectius, el Pla Local d’Habitatge 2009-2014 estableix com a estratègies diverses línies d’actuació, entre les quals concreta la de fomentar el mercat de lloguer i rehabilitació, emprenent actuacions per aconseguir la màxima eficiència del parc d’habitatges existent, i aconseguir transformar habitatges desocupats en nova oferta pel mercat de segona mà.

A Sabadell disposem de 32 habitatges que formen el conjunt residencial de quatre blocs de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, ubicat al carrer de Vilarrúbies, 147-153. La titularitat de la finca que ocupen aquests habitatges és de l’Ajuntament de Sabadell en el 100% del ple domini, per títol de segregació de la resta de la finca de la Caserna de la Guardia Civil, segons Inscripció: 1ª, Tomo: 3.884, Llibre: 1.662, Foli: 76, Data de 14/12/2005 del Registre de la Propietat número dos de la ciutat de Sabadell.

Es tracta d’habitatges buits i desocupats des de fa set anys aproximadament, però que mantenen la solidesa dels seus elements estructurals i de tancament que fan viable la seva rehabilitació sense que impliqui un cost desproporcionat.

Avui més que mai, és un deure ineludible optimitzar els recursos públics existents i adequar-los amb la finalitat de cobrir necessitats socials bàsiques. Resulta de difícil justificació mantenir buits i sense cap ús 32 habitatges en el centre de la ciutat mentre la necessitat d’habitatge social va en augment.

És responsabilitat d’aquest Consistori emprendre les actuacions necessàries per tal de satisfer les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes, especialment d’aquells que pateixen risc d’exclusió social, d’acord amb el compromís de prioritzar les polítiques socials i en coherència amb els objectius del Pla Local d’Habitatge i en la necessitat d’optimitzar els recursos existents.

És per això que PROPOSA:

 Iniciar les actuacions necessàries amb l’objectiu de rehabilitar els 32 habitatges que formen el conjunt residencial de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, ubicat al carrer de Vilarrúbies, 147-153, per tal de destinar-los a habitatges socials municipals.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez

Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 16 d’octubre de 2012

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL