L’Entesa per Sabadell denuncia a Fiscalia la situació de perill de la fàbrica abandonada FAYGSA

121011 RP Fàbriques Ripoll

Davant de la situació d’extrema gravetat de la fàbrica FAYGSA, que suposa un greu perill per a les persones i per al medi, l’Entesa per Sabadell ha decidit denunciar el cas a Fiscalia per tal que prenguin les mesures oportunes.

121011 RP Fàbriques RipollL’Entesa per Sabadell va presentar al Ple municipal del passat mes de gener una moció que tenia per objectiu que s’elaborés un Pla d’actuació al Parc Industrial del riu Ripoll, per evitar els riscos existents a l’elevat nombre de fàbriques abandonades i fàcilment accessibles. Deu mesos després, s’ha solucionat el 50% de les situacions de risc, però entre els casos no resolts destaca el de l’antiga fàbrica tèxtil Figuerola, Alsina y Govern SA, FAYGSA.

FAYGSA és una empresa abandonada des de fa anys, situada en ple Parc Fluvial del Riu Ripoll, a pocs metres de la concorreguda Àrea de picnic de Sant Vicenç de Jonqueres i a peu del passeig paral·lel al riu. Aquesta instal·lació en ruïnes resta completament accessible a qualsevol que hi vulgui accedir i s’ha convertit en un punt amb molts perills potencials amb pous oberts sense cap protecció, un abocador incontrolat amb substàncies contaminants, que afecten a les aigües subterrànies, i abocaments de fibrociment i de tot tipus de deixalles. També presenta un greu perill pel risc d’esfondrament total o parcial pel seu estat d’absoluta ruïna. Ara mateix, constitueix un greu problema de seguretat i salubritat, fet que l’Entesa per Sabadell denuncia novament.

FAYGSA ha esdevingut una mostra de desídia pública i privada, per l’actitud d’inactivitat per part de la propietat i la poca capacitat resolutiva per part de l’administració, que malgrat ha instat la propietat a assumir la seva responsabilitat, no ha obtingut cap resultat en 10 mesos, tot i la seva obligació de vetllar, de manera efectiva, per la seguretat i pel medi.

L’Entesa per Sabadell considera, que davant de la gravetat del cas de FAYGSA, el propi Ajuntament hauria hagut d’impedir l’accés amb mesures efectives i actuar de manera subsidiària, arribat el cas, per evitar les situacions de risc per a les persones i per al medi.

L’Entesa per Sabadell confia que la fiscalia emprengui les mesures necessàries per posar fi de manera urgent a la situació de perill.