L’Entesa per Sabadell presenta propostes i al·legacions al projecte d’obres del Passeig de la Plaça Major

120925 RP Al·legacions Passeig

L’anomenat Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1, va ser aprovat per la Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2012. El Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del 8 d’agost de 2012 va publicar que estaria sotmès a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils a partir de l’endemà a les Dependències d’Espai Públic de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell.

120925 RP Al·legacions PasseigCentralitat de l’espai

El Passeig de la Plaça Major no només n’és el centre físic, sinó que és l’espai que aplega una major càrrega simbòlica, aglutinadora i representativa de la ciutat i per tant ha de tenir un disseny i un tractament de qualitat, però sobretot ha de respondre al màxim consens ciutadà possible i recollir en major mesura les sensibilitats envers aquest espai.

El procés d’aprovació. Tres fets que defineixen una manera de procedir impròpia:

· El que ara s’ha aprovat en Junta de govern (només amb els vots del PSC) i posat a exposició pública, és el Projecte executiu d’obres d’urbanització i la licitació de les obres, sense que s’hagi aprovat ni posat a exposició pública un projecte bàsic o un avantprojecte que contempli tot l’àmbit d’actuació, és a dir, manca una visió global del disseny d’un dels espais més emblemàtics de la ciutat.

· El projecte d’obres s’ha confeccionat amb un absolut secretisme i l’hermetisme, al marge de la participació i del consens ciutadà, contravenint les pròpies conclusions de les jornades Construïm el Passeig de l’any 2009, i s’ha presentat a la ciutat com un tema tancat, sense possibilitat d’incidir.

· Hi ha hagut per part del govern municipal un deliberat intent que aquest projecte d’obres passés desapercebut per la ciutadania, posant-lo a exposició pública al mes d’agost, evitant tot tipus de publicitat i no posant-lo a disposició del públic a partir del dia 9 d’agost, tal i com indica el BOPB. Tal com ja hem denunciat, el 13 d’agost encara era impossible consultar-lo.

Les principals al·legacions de l’Entesa per Sabadell són:

· A la inexistència d’un projecte bàsic o avantprojecte previ. Proposem que s’elabori un Projecte bàsic del conjunt del Passeig de la Plaça Major, a partir d’un procés de participació ciutadana.

· A la negació del dret de participació ciutadana. Proposem que s’iniciï un procés per redactar i definir un Projecte bàsic del Passeig de la Plaça Major, que tingui en consideració les opinions i propostes sobre aquest espai, fruit de la participació ciutadana, per assolir el màxim consens ciutadà.

· A la fragmentació del projecte. Proposem que es redacti un Projecte bàsic que inclogui tot l’àmbit del Passeig de la Plaça Major.

· A la manca de reflexió del projecte. Proposem que es redacti un Projecte bàsic del Passeig de la Plaça Major, a partir de les conclusions resultants de les reflexions sobre els àmbits que incideixen en aquest espai, com la mobilitat, el comerç, l’espai públic, les referències històriques, el patrimoni, etc.

· A la manca d’un estudi de mobilitat. Proposem que es redacti un estudi de mobilitat de tot l’àmbit, amb un anàlisi específica de la cruïlla Passeig Manresa, Via Massagué, carrer les Valls i Plaça de l’Àngel que justifiqui el correcte funcionament del trànsit.

· A la manca d’un estudi d’usos de l’espai públic. Proposem que es redacti un Projecte bàsic que inclogui un estudi d’usos i activitats que contempli els usos futurs de l’espai públic i defineixi els elements arquitectònics que han de permetre el desenvolupament de les diverses activitats en harmonia.

· A la manca d’un estudi d’encaix de l’activitat comercial. Proposem que es redacti un Projecte bàsic que inclogui un estudi d’usos de l’espai públic vinculats a l’activitat comercial on es defineixin amb claredat els usos permesos, la normativa a aplicar i, especialment, la ubicació de les àrees de l’espai públic dedicades a complementar la necessària activitat comercial d’aquest espai.

· A la ubicació d’una zona de jocs infantils. Proposem que es cerqui una altra ubicació per la zona de jocs infantils -que el projecte situa a la plaça de l’Àngel malgrat aquesta és una zona amb molta pressió de trànsit-, fins i tot fora de l’estricte àmbit del projecte executiu d’obres i es destini a una zona d’estada arbrada.

Per tant, l’Entesa per Sabadell considera que el projecte d’obres sotmès a exposició pública és parcial i insuficient i conclou amb les següents peticions:

1 – Que es deixi sense efectes l’aprovació inicial del Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1.

2 – Que es qualifiqui aquesta obra d’interès públic i s’elabori un nou Projecte bàsic del Passeig de la Plaça Major, a partir d’un veritable procés de participació ciutadana, tot tenint en compte les consideracions i al·legacions plantejades.