Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal a favor de reclamar finançament per a la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’any 2010 es va inaugurar a Sabadell la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, una moderna instal·lació que té entre els seus valors el fet de ser l’única pista coberta d’atletisme de Catalunya que compleix la normativa internacional d’atletisme. Des de llavors és la seu permanent dels campionats d’atletisme de Catalunya i acull entrenaments i activitats del Centre d’Alt Rendiment (CAR) i activitats esportives de la ciutat.

La construcció de la Pista Coberta de Catalunya va ser finançada per l’Ajuntament de Sabadell, la Diputació de Barcelona, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Deportes, amb un cost total de 17.039.710 euros.

Tanmateix, malgrat tractar-se d’un equipament d’àmbit nacional, no compta amb una aportació regular de la Generalitat de Catalunya que assumeixi els costos de funcionament i de manteniment de la instal·lació, sent l’Ajuntament qui es fa càrrec d’aquests costos, repercutint, junt amb dèficit anual previst en 200.000 euros, en els Pressupostos municipals de Sabadell.

Actualment l’Ajuntament pateix una situació de restriccions econòmiques que fa necessari discernir els serveis fonamentals per a la ciutadania d’aquells que són secundaris en el compliment dels drets bàsics i el manteniment de la cohesió social. Un plantejament que obliga a aconseguir finançament extern per mantenir serveis o instal·lacions que no són prioritaris, abans de plantejar-se el seu tancament.

Es voluntat del Consistori de Sabadell continuar oferint aquesta instal·lació als esportistes i a les entitats esportives amb la finalitat que puguin desenvolupar les activitats amb les millors condicions i el nivell de qualitat màxim.

Per tot això PROPOSA:

 Primer: Instar la Generalitat a assumir, mitjançant conveni, les despeses de funcionament de la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, en tant que es tracta d’un equipament d’àmbit nacional.

 Segon: Sense prejudici de l’acord anterior, cercar la col·laboració econòmica d’altres administracions i institucions públiques o privades, garantint la gestió pública de l’equipament.

No obstant això el Ple resoldrà

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 2 de juliol de 2012

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL