Proposició a favor de la bonificació de l’increment de l’IBI previst pel 2012

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

 El 21 de desembre de 2011 el ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2012, amb un increment del 4% de l’Impost de Béns Immobles – IBI.

 Posteriorment, el Decret/Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, va establir en el seu article 8 els percentatges d’increment de tipus impositiu en l’Impost de Béns Immobles, que en el cas de Sabadell implica un increment del 10% del tipus.

 Amb l’aplicació d’aquest increment imposat pel govern espanyol, la pressió fiscal sobre els i les contribuents de Sabadell està molt per sobre de l’IPC i en el cas de l’IBI seria del 14% del tipus impositiu.

 Tant el govern municipal, com la resta de grups municipals, han manifestat reiteradament la voluntat de no incrementar els impostos municipals per damunt de l’IPC.

 Els ingressos extraordinaris que aportarà aquest increment a les arques municipals, que s’estimen aproximadament en 3.500.000 €, permeten que l’Ajuntament de Sabadell pugui eximir els i les contribuents de l’increment inicialment previst del 4%.

 L’article 9.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals permet establir una bonificació de fins el 5% de la quota en cas de domiciliació o d’avançament de pagament.

 El calendari del contribuent per al 2012 estableix com a data límit per domiciliar el pagament de l’IBI el 17 de maig.

Per tot l’exposat PROPOSA:

L’aprovació d’una bonificació del 4% de la quota resultant de l’IBI per a tots els i les contribuents que tinguin aquest impost domiciliat abans del 17 de maig.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell