Proposició a favor d’elaborar un Pla d’actuacions urgents sobre els edificis abandonats al Riu Ripoll

Aprovada per majoria

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El projecte del Parc Fluvial del Ripoll té com a finalitat la recuperació d’un espai de contacte entre la trama urbana i el rodal, que en les darreres dècades s’havia anat malmetent. Els seus objectius eren aturar el procés de degradació, estimular la seva recuperació i dissenyar un escenari de futur que compatibilitzés l’ús social i econòmic amb el respecte pels recursos naturals i valors mediambientals.

Des de l’any 1995 s’han fet diverses intervencions per a la recuperació del riu i la fauna, l’ordenació de l’horta i l’establiment de zones de lleure. Encara resten pendents actuacions de consolidació i rehabilitació d’elements de gran valor patrimonial, que han estat testimonis de la història de Sabadell, com ara la Sèquia Monar, els molins hidràulics o algunes activitats industrials, especialment en el sector tèxtil.

Un dels aspectes que configuren el projecte del Ripoll és el Parc industrial, que té l’objectiu de potenciar la infraestructura industrial, tot millorant el nivell de producció, promovent les millores paisatgístiques i arquitectòniques i eliminant els processos de contaminació ambiental. En aquest sentit, la voluntat del projecte és aconseguir una certa singularitat del conjunt industrial que, per la seva especial situació i relació amb el paisatge fluvial, li atorgui valor afegit.

Tanmateix, en els darrers anys moltes de les activitats industrials del Parc Industrial del Ripoll han tancat i molts edificis industrials resten actualment en una preocupant situació d’abandonament. Aquests edificis, sovint amb elements de protecció molt febles, permeten un accés indiscriminat a l’interior dels recintes, generant un risc potencial per la presència de pous, fossats, maquinària, etc. a banda de ser objecte del vandalisme i de l’acció de subeconomies de la recuperació que poden portar els edificis al col·lapse.

Per altra banda aquestes instal·lacions industrials contenen productes sense cap mena de control que comporten un greu risc per a les persones i el medi.

El resultat d’aquesta realitat és un espai amb construccions molt malmeses i mig enderrocades, amb gran quantitat de brutícia, etc. que constitueixen un evident problema de seguretat i de salubritat pública, i que tenen un evident impacte sobre el paisatge del Parc Fluvial, impedint el compliment dels seus objectius i donant una imatge molt negativa de la ciutat.

Davant d’aquesta situació és necessari identificar els edificis en estat d’abandonament i instar la propietat a què assumeixi la serva responsabilitat en matèria de seguretat estructural, salubritat i de riscos per al medi, executant, si s’escau, el seu enderroc.

Per altra banda no es pot obviar la responsabilitat que té l’Administració a l’hora de garantir la seguretat de les persones, la salubritat pública i la protecció del medi.

Per tot l’exposat PROPOSA:

Elaborar un Pla d’actuació al Parc Industrial del riu Ripoll, que, a partir de l’estudi de la situació de cada construcció, plantegi les actuacions concretes a realitzar amb la finalitat de garantir la seguretat estructural de la mateixa i l’eliminació dels riscos físics i ambientals, alhora que s’implanten mesures per evitar la degradació i el vandalisme.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 13 de desembre de 2011

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL