L’Entesa per Sabadell celebra que la Comissió Europea prioritzi l’opció litoral pel Corredor del Mediterrani

Recorda que el passat mes de gener ja va promoure una moció a favor d’aquesta opció

L’Entesa per Sabadell valora de manera positiva que la Comissió Europea hagi inclòs l’opció litoral del Corredor del Mediterrani com una opció prioritària dins de la xarxa transeuropea de transport ferroviari.

En aquests mateix sentit l’Entesa va promoure una moció a la Junta de Govern del 28 de gener de 2011, la qual va ser aprovada per unanimitat, en la que tot el Consistori es posicionava a favor d’aquesta opció i es donava trasllat d’aquest acord a la Comissió Europea i als governs de l’Estat i de la Generalitat.

Som conscients però que, tot i aquesta valoració positiva, encara queden molts passos per donar i moltes incògnites que resoldre abans que aquesta infraestructura tingui el finançament europeu i de l’estat necessaris perquè sigui una realitat. En aquest sentit cal que el govern espanyol actuï en base criteris de racionalitat, d’eficiència i sostenibilitat i no en base a criteris polítics centralistes.

L’Entesa aposta per aquest corredor com el gran eix ferroviari europeu que ha de comunicar el sud de la península amb l’Europa central i els Països escandinaus. Un eix que ha d’esdevenir la columna vertebral d’una àmplia xarxa ferroviària europea que ha de constituir la infraestructura bàsica del transport del futur.

L’Entesa per Sabadell defensa el ferrocarril com l’òptim mitjà de transport de passatgers i mercaderies de present i de futur, per la seva eficiència energètica –energia consumida per tona transportada-, per no utilitzar energia d’origen fòssil, pels baixos nivells de contaminació que emet i per ocasionar un impacte molt menor sobre el territori en relació a altres infraestructures de transport.

Finalment, desitgem que el govern central hi destinin els recursos necessaris perquè el Corredor del Mediterrani no tan sols sigui prioritari, sinó una realitat, enlloc de destinar-los a infraestructures viàries obsoletes com el Quart Cinturó.