L’Entesa per Sabadell defensa un estil de govern basat en la democràcia participativa i el diàleg

110520 RP ES Estil govern

L’Entesa per Sabadell defensa una acció política basada en la democràcia participativa i es compromet a articular mecanismes participatius i a mantenir una actitud receptiva i dialogant. La nostra activitat es basa en els valors de la democràcia, el reconeixement a la diversitat i el respecte, el servei a la col·lectivitat i la defensa de la igualtat i el progrés social.

110520 RP ES Estil governEl Programa de govern 2011-2015 de l’Entesa per Sabadell recull les següents propostes:

 Transparència informativa i de gestió: Difondre informació municipal objectiva i a l’abast de tothom. Creació del Consell de mitjans de comunicació públics locals. Transparència en la política d’ajuts i subvencions i en les contractacions públiques.

 Transparència i austeritat pressupostària: Política basada en l’assoliment de la justícia distributiva. Auditories públiques. Mecanismes vinculants de participació en l’elaboració dels pressupostos municipals. Eliminació de despeses supèrflues i reducció de recursos destinats a gabinets, comunicació i protocol. Eliminació del personal de seguretat de l’alcalde i Tinents d’alcalde.

 Canvis en els òrgans de participació: Dissolució de consells de districte, dotar de continguts els òrgans sectorials de participació. Garantir que el Consell de Ciutat reflecteix la pluralitat social i generi debats sobre temes de ciutat.

 Gestió directa dels serveis municipals, recuperació de les externalitzacions. Garantir polítiques de selecció de personal lliures de clientelisme i impulsar la carrera professional dels treballadors i treballadores.

 Corresponsabilització del teixit associatiu: Facilitar la implicació de les entitats en la cogestió dels centres cívics i altres equipaments, ampliació dels horaris. Oficina municipal de suport a l’associacionisme. Cessió de locals per a les Associacions de Veïns. Creació de Casals d’entitats cogestionats amb serveis comuns i espais d’ús compartit. Participació de les entitats en l’organització i disseny de les festes populars i la Festa Major.