L’Entesa per Sabadell vol crear eixos cívics per millorar la qualitat de vida i recuperar l’activitat econòmica als barris

110513 RP Eixos Civics

Els barris són les unitats bàsiques de convivència ciutadana, un espai de transició entre l’àmbit privat i l’anonimat de la ciutat. Com a espai de proximitat, tenen una funció social i han de comptar amb espais de trobada: zones verdes, places, carrers de vianants. Cal dotar els barris d’espais de centralitat al voltant dels equipaments, que també han de generar dinamisme comercial.

110513 RP Eixos CivicsL’espai públic ha de ser un espai de convivència i cal actuar per construir una ciutat de qualitat, més habitable per a tothom i que tingui en compte les necessitats dels infants, la gent gran i les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

 Impulsar Plans Integrals als barris amb la participació dels diferents departaments municipals, representants del comerç i activitats econòmiques, entitats i col·lectius dels barri i veïns i veïnes. L’objectiu és que cada barri desenvolupi espais d’ús social, de lleure i convivència, activitat comercial i econòmica, vida associativa, i que generi valors comunitaris.

 Crear una Xarxa d’Eixos cívics, és a dir, carrers que esdevinguin espais de convivència i no només zones de pas. Aquests eixos, que han de connectar els equipaments i serveis, han de ser espais segurs, amb prioritat per als vianants i ciclistes, velocitat reduïda per als vehicles de motor, arbres, places, locals comercials i de restauració… Alguns exemples:

Eix Espronceda-Almogàvers

Eix del carrer Sau, a Torre-romeu

Eix del carrer Borràs, a la Creu Alta

Anivellar la Ronda Ibèria des de la Plaça del Mil·lenari fins la Carretera de Barcelona, un cop es soterri la via del tren

Convertir la Ronda Ponent en un eix cívic amb dos carrils per a vehicles en cada sentit, carril bici segregat i ampliació de voreres

Xarxa d’Eixos al barri de Gràcia: Viladomat, Permanyer i Jacint Verdaguer

Eix Rafael de Casanovas. Del Parc Catalunya a Can Feu

Eix cívic entre Sabadell i Torre-romeu, amb un nou pont des del final del carrer Tres Creus que uneixi els dos nuclis urbans

Transformar la Gran Via en un eix cívic, relligar els equipaments que incorpori un carril segregat per a transport col·lectiu (autobús o tramvia)

D’altra banda, una altra forma d’intervenció en els barris ha de ser promoure polítiques d’habitatge orientades a facilitar que la gent jove no hagi de marxar del seu barri i a promoure l’habitatge de lloguer.

L’Entesa per Sabadell considera que cal fomentar la construcció d’habitatges de lloguer a un preu assequible a tots els barris i potenciar les cooperatives d’habitatges pel sistema de cessió d’ús.

A la ciutat hi ha molts habitatges buits i cal trobar mecanismes per reutilitzar-los, ja sigui a través del Servei de Mediació d’habitatges, o bé adquirint-los, rehabilitant-los i destinant-los al lloguer.

Un altre aspecte en què l’Ajuntament ha d’assumir un paper actiu és la detecció del sobreendeutament familiar i el risc de desnonament, per tal d’intervenir per evitar desnonaments i, en cas que aquests es produeixin, establir un protocol coordinat entre Serveis Socials, VIMUSA i promoció econòmica per buscar solucions ràpides per a cada cas.