Sobre l’aprovació definitiva del Reglament de protocol

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 5 d'abril de 2011

Com vostès saben, la iniciativa de redactar un Reglament de Protocol de l’Ajuntament de Sabadell, va ser a partir de l’Entesa, a través d’una moció que va ser aprovada per unanimitat en el ple de l’1 de setembre de 2009.

La nostra voluntat era disposar d’un text que regulés les normes de protocol i les formalitats dels actes oficials municipals, els distintius i tractaments dels càrrecs electes i autoritats municipals, la disposició dels símbols en els edificis municipals i altres disposicions encaminades a donar la màxima dignitat als actes oficials i a ordenar la participació dels càrrecs electes en aquests actes en funció de la seva representativitat.

S’ha fet aquest treball i la versió que es va presentar a aprovació inicial al mes de gener ja incorporava moltes aportacions de l’Entesa per Sabadell.

Es va incloure en l’exposició de motius una referència a la participació dels càrrecs electes en els actes oficials, es van acceptar millores en el redactat, i es va incorporar el compromís de comunicar amb suficient antelació als grups municipals les visites de les autoritats.

Altres propostes no s’havien incorporat i per això en el període d’exposició pública vam presentar un seguit d’al·legacions (i de fet, hem estat els únics que n’hem presentat). Algunes també han estat incorporades, com el fet de concretar en la Junta de portaveus alguns decisions sobre les banderes i els domassos o que les medalles de la ciutat es lliurin a la Sala de plens. D’altres no s’han incorporat, però considerem que podem assumir com a propi aquest text i del que ha quedat fora lamentem que no s’hagi aprofitat per regular alguns actes de festa major o de l’aplec de la salut, així com el protocol que s’ha de seguir en les cerimònies civils. Respecte d’aquest punt, però, tenim el compromís del Sr. Monge de preparar un document de consideracions i per tant també considerem que s’ha avançat.

Per tant, donarem suport en aquesta aprovació final i manifestem que estem satisfets amb el resultat.