L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal una moció a favor del solar de la Caserna de la Guàrdia Civil

Des de l’Entesa per Sabadell defensem una política activa de disposició i de gestió responsable de sòl públic per part de l’Ajuntament, amb la finalitat de poder planificar les necessitats de serveis i d’equipaments actuals i de futur de la ciutat.

Gràcies aquesta política dels governs anteriors a l’actual, aquest ha pogut disposar de sòl per cedir-lo a l’hora de construir els equipaments públics que s’han realitzat en els darrers anys, sense haver de recórrer a la compra de sòl privat a preus desorbitats i per tant sense minvar innecessàriament les arques municipals.

Un dels terrenys més estratègies de la ciutat és el solar municipal del carrer de Vilarrúbies, número 145, de 1.692 m2 de superfície, el qual l’any 2005 va ser segregat de la parcel·la de la Caserna de la Guàrdia Civil i requalificat d’equipament educatiu a residencial, en base una Modificació del Pla general impulsada pel propi govern municipal.

Posteriorment, el govern municipal va impulsar també l’expedient per vendre’l mitjançant subhasta, venda que no s’ha materialitzat.

L’actual situació de l’economia i la situació de sobreoferta d’habitatges privats fa poc viable la venda d’un solar d’aquestes característiques. Pel contrari, és una prioritat que l’Ajuntament disposi de sòl de propietat com l’esmentat on poder construir els equipaments necessaris per satisfer les actuals i futures necessitats.

Per aquests motiu l’Entesa per Sabadell proposa al Ple aprovar els acords següents:

1. Iniciar els tràmits urbanístics necessaris perquè la porció de terreny del carrer de Vilarrúbies, núm. 145 passi de la qualificació de residencial (1.9) a la d’equipament educatiu (c.1).

2. Deixar sense efecte l’expedient d’alineació aprovat pel Ple municipal de 21 de desembre de 2005.