Proposició a favor del Corredor del Mediterrani

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El ferrocarril és el mitjà de transport de passatgers i mercaderies per excel·lència, tant en el present com en el futur, pels seus avantatges econòmics, socials i ecològics en relació a altres infraestructures de transport.

L’aposta pel ferrocarril és un objectiu estratègic pel futur de les comunicacions, en detriment dels grans eixos viaris, tal i com plantegen totes les recomanacions europees, amb un important transvasament del transport de mercaderies per carretera al ferrocarril. Una aposta cada dia més urgent per reduir els efectes del canvi climàtic i enfront les evidències de l’esgotament dels combustibles fòssils com a font d’energia en l’horitzó d’una dècada, tal i com prediuen els experts.

Actualment està en debat el futur i el traçat del Corredor del Mediterrani, com el gran eix ferroviari que ha de comunicar el sud de la península, amb l’Europa central i els Països Escandinaus, d’Algeciras a Stockholm. Un eix que ha d’esdevenir la columna vertebral d’una àmplia xarxa ferroviària europea que ha de constituir la infraestructura bàsica del transport del futur.

Aquests corredor ha de passar necessariament per Catalunya, aprofitant la línia d’alta velocitat ja construïda, per optimitzar les infraestructures existents, en ser el trajecte amb més estalvi energètic i de temps i perquè així donaria servei a les zones més industrialitzades del mediterrani.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Manifestar el suport de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell al Corredor del Mediterrani, amb el traçat pel litoral mediterrani i a què sigui considerada una obra prioritària

2. Traslladar aquest acord al Govern Central, al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat i a la Comissió Europea.

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà.

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 28 de gener de 2011

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL