Proposició a favor de la creació d’un servei de cerimònies civils de benvinguda a la comunitat

Aprovada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El naixement d’un fill o filla, així com l’arribada de nous membres a la unitat familiar mitjançant adopció és un fet que transcendeix l’àmbit estrictament privat, en tractar-se de la incorporació d’un nou membre a la societat.

Aquesta incorporació es materialitza en el moment de la imposició del nom a l’infant en el registre civil o en l’acte del bateig en el cas de les persones que professen una religió.
Pel contrari, no hi ha una regulació concreta d’actes de benvinguda a la comunitat, o de cerimònia civil d’imposició de noms, per a les famílies aconfessionals.

La defensa dels valors laics i democràtics de la societat passa també perquè les institucions democràtiques ofereixin serveis que atorguin el protagonisme a la societat civil en tots els seus aspectes.
De la mateixa manera que els Ajuntaments ofereixen cerimònies matrimonials civils és del tot legítim que la màxima institució local que vetlla pels drets dels seu ciutadans i ciutadanes ofereixin també cerimònies civils de benvinguda a la seva comunitat junt a l’acte simbòlic d’imposició de nom.

Aquesta cerimònia ha de tenir com a finalitat donar la benvinguda als nous ciutadans i ciutadanes, manifestar públicament el desig dels seus tutors de que pertanyin a la comunitat i el compromís de la ciutat de Sabadell envers els seus drets civils.

L’Ajuntament de Sabadell està plenament compromès amb els valors democràtics i de laïcitat.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Aprovar la celebració per part de l’Ajuntament de Sabadell de Cerimònies civils d’actes de benvinguda a la comunitat o d’imposició de nom.

2. Que aquests actes siguin celebrats per l’alcaldessa o l’alcalde de la ciutat, o per la regidora o regidor en qui delegui, a la sala de plens de l’Ajuntament de Sabadell.

3. Que en la cerimònia d’acte de benvinguda es llegeixi la Convenció dels Drets dels infants de l’ONU i s’expedeixi un certificat on consti el nom del nen o nena, així com el compromís que sigui educat en els valors de la pau, la llibertat, la justícia social i els drets humans.

4. Que s’aprovi el reglament específic dels actes de benvinguda a la comunitat i d’imposició de nom.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 21 de desembre de 2010