Sobre el Pressupost Municipal 2011

Intervenció d’Isidre Soler en el ple extraordinari del 23 de novembre de 2010

Bon dia a tothom,

Vagi per endavant la nostra desaprovació pel fet d’haver-nos lliurat amb tan poc temps la documentació necessària per estudiar el pressupost: els primers documents fa just 10 dies i el gruix de la documentació tan sols en fa 5, dimecres passat.

Ni han tingut cap interès perquè estudiéssim el pressupost. Ni han tingut la més mínima voluntat de diàleg. Ni han donat cap tipus de resposta a les nostres propostes al Pressupost, ni a les propostes que el passat 25 d’octubre els hi férem sobre les OOFF.

Nul interès, nul diàleg. Aquest és el seu estil. Suposem que ja tenen garantit el vot favorable del Partit Popular i amb això ja en tenen suficient. No han intentat en cap moment assolir un pressupost integrador de les diferents sensibilitats.

També hem de denunciar el que considerem una mala pràctica de la gestió pressupostària que s’ha convertit en habitual: el desviament excessiu entre el pressupost inicial i el final a partir d’unes previsions inicials a la baixa, que els hi permet modificar el pressupost al marge del debat polític.

No és que vostès facin uns pressupostos “prudents” perquè no coneguin amb molta aproximació quins seran els ingressos reals, sinó que utilitzen aquesta estratègia per fer i desfer en funció dels seus interessos.

Si a l’any 2003 la diferència entre el pressupost inicial i el final era del 5,5%, en els darrers anys la diferència és de més del 60%. I això és opacitat.

Per tant, per l’Entesa la seva proposta pressupostària és poc creïble. No ens podem creure un pressupost que gestiona els recursos municipals amb tan poca transparència.

Un any més estem davant d’uns pressupostos que no són els que Sabadell necessita i menys per afrontar la nova i llarga situació econòmica.

Uns pressupostos continuistes perquè continuen des de fa dotze anys amb la mala gestió de l’economia municipal. Tots els ingressos continuen més que mai totalment compromesos per la pròpia maquinària municipal.

Si a l’any 2008 – a l’inici del mandat- les despeses de Personal representaven el 26,8% ara són el 31,2%. Les de Bens i serveis eren del 34,3% ara són 35,3%. Les Transferències corrents han passat del 10 % a l’ 11,8. En canvi el capítol d’Inversions ha passat del 16,6% al 12,1.

Un any més no hi ha capacitat d’invertir perquè no hi ha capacitat de reduir despeses corrents ni d’aconseguir més recursos d’altres administracions.

Malgrat el que diuen i el titulars que fan vostès no ens presenten uns pressupostos basats en veritables criteris d’austeritat. Vostès no practiquen l’austeritat per convicció, simplement rebaixen costos per obligació. No canvien de model, es limiten a disminuir la despesa llimant una mica tots els departaments.

És cert que rebaixen costos de personal rebaixant part de la superestructura de directius que havien creat innecessariament, eliminant 3 comissionats i 4 caps. Decisió que celebrem, perquè és el què venim reclamant any rere any: reduir el personal directiu de confiança i confiar en els tècnics de la casa.

També ens diuen que han rebaixat les despeses destinades a la imatge i a la comunicació del govern. Benvinguda sigui també la rebaixa, malgrat vostès continuaran gastant diner públic per propaganda des de les partides que siguin (1.600 € és el que costa dia si i dia també l’anunci per dir que les obres avancen a bon ritme o per desinformar al públic en el tema de la transparència).

En canvi el que no han rebaixat és el cost de la repartidora de subvencions. Ni les despeses prescindibles com els 230.000 € anuals per mantenir les flors dels fanals, ni els 100.000 € anuals del SBDactual, etc.

Sr. Bustos, portem onze anys reclamant uns pressupostos destinats únicament a satisfer les necessitats reals de les persones, a la millora dels serveis i a la inversió en temes estratègics que aportin valor a la ciutat.

Un any més totes les despeses se’n va en personal, serveis i manteniments.

Uns serveis que evidentment s’han de d’oferir i que costen molts diners. Però costen molts diners gràcies en bona part a la seva política d’externalització.

Pràcticament no queda cap servei municipal que es realitzi des de la pròpia estructura municipal. Pràcticament tots es gestionen en concessió, amb la qual cosa el cost és necessàriament més elevat, perquè no hi ha cap empresa que tingui com objectiu fer beneficència i renunciar als beneficis. Si una part d’aquests serveis es realitzessin des de l’estructura municipal la factura seria més baixa i tindríem més recursos per altres necessitats.

Ens preocupa i no compartim la baixa que han efectuat a l’àrea de Serveis a les Persones, especialment:

 Serveis Socials (-1,6% / -258.000 €)

 Igualtat home-dona (-19,3% / -114.000 €)

 Joventut (-14,1% / -122.000 €)

 Convivència (-8% / -110.000 €)

 Cooperació (-23,3% / -201.000 €)

Com també ens preocupa l’ 11% que rebaixen del programa de cultura amb una disminució de gairebé un milió d’euros.

Uns programes que necessiten més atenció i més recursos que mai però pels quals no hi ha prous recursos.

En canvi sí que podem destinar més diners a esports (673.000 € més que el 2010) o a tapar els forats d’equipaments deficitaris com Fira Sabadell (400.000 euros) o la Pista Coberta d’Atletisme (de moment 140.000).

Si analitzem el programa d’inversions podem constatar el què esmentàvem anteriorment: un any més no hi ha capacitat d’inversió i sense inversió estratègica la ciutat queda estancada.

Si restem les partides d’adquisició de mobiliari, de reposició d’equips i de manteniments només queden tres partides pròpiament d’inversions:

 El Centre d’Empreses de Can Roqueta (4,7 M€) equipament que compartim

 El Centre Cívic de Torre Romeu (0’9 M€)

 El Complex Esportiu Olímpia (2 M€).

Lamentem del tot que pràcticament l’única capacitat d’aconseguir inversió sigui per un projecte tan negatiu per Sabadell com el de l’Olimpia, que acabarà amb l’ús públic d’unes instal·lacions que són de tota la ciutat i que vostès han decidit cedir-les per l’ús privatiu durant 50 anys a una entitat privada com és la Federació Catalana de Futbol.
Aquestes són les són les seves formes de gestionar la ciutat, posant els interessos dels privats per davant dels de la ciutat.

En canvi no hi ha ni un euro per evitar que el patrimoni històric d’aquesta ciutat acabi caient. Ni un euro tampoc per eliminar d’una vegada les barreres arquitectòniques del Conservatori.

A l’igual que fa temps ja no es destina ni un euro per comprar sòl públic, o és que han renunciat a fer política de sòl?

Com pensen afrontar els grans projectes que han anunciat abastament com el Complex Museístic sinó hi ha capacitat per obtenir recursos ni propis ni externs? Com pensen donar forma al faraònic projecte de la Ciutat de la Música? o donarem per perduts els 3 M€ que ha costat el projecte?.

O és que ja han renunciat a aquests projectes?
Ens agradaria que ho informessin a la ciutat.

Una vegada més els hi hem fet arribar les nostres propostes, de les quals en faré un breu resum:

  Reduir en el 10% els sous dels càrrecs electes i personal eventual de direcció.

  Eliminar la resta de Comissionats i que les seves funcions les assumeixin els regidors o els caps d’àrea.

  Suspendre els programa de propaganda institucional.

  Reduir dràsticament els ornaments florals penjants.

  Reduir els estudis externs.

  Implantar un veritable pla d’estalvi energètic, aigua i telefonia.

  Suspendre els convenis de la Caserna de la GC i del Castell de Can Feu.

  Suspendre el projecte de l’Olimpia.

  Transformar Fira Sabadell en un viver d’empreses.

  Etc.

També els hi hem fet arribar un seguit de propostes per millorar prestacions de Serveis socials, així com algunes inversions que considerem prioritàries:

  Eliminar les barreres arquitectòniques del Conservatori i de la Plaça dels Termes.

  Actuacions per evitar la degradació dels elements patrimonials com el Molí d’en Torrella, el Vapor Turull, la Masia de Ca n’Oriac, la Masia de Can Llong i les naus de llevant del Vapor Pissit.

Unes propostes que haguessin significat un estalvi considerable i un canvi de tendència de la gestió pressupostària. Però vostès no han mostrat ni el més mínim interès.

Vostès no han escoltat mai les propostes de l’Entesa. Durant dotze anys no han fet mai cas al nostre reclam perquè canviïn la gestió pressupostària d’esquena als interessos de la ciutat, malgrat hi hagin despeses que finalment han hagut de rectificar.

Han estat dotze anys reclamant que deixin de gestionar els recursos de l’Ajuntament com si es tractés d’una màquina electoral permanent i els gestionessin pensant en les necessitats del present i també del futur de la ciutat.

No esperin doncs el nostre suport als seus pressupostos.

Moltes gràcies

Evolució entre el Pressupost Inicial i el Final

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (oct)
Inicial 127 144 154 189 201 196 200 190
Final 134 158 195 244 341 311 324 309
∆ % 5,5 12 26,6 29 69 58 62 62

Evolució per capítols en %

2011 2008 2004
Personal 31,23 26,85 31,37
Bens i serveis 35,39 34,36 31,09
Transferències corrents 11,80 10,0 49,93
Càrrega financera 9,17 12,67 11,34
Inversions 12,13 16,68 16,27

Evolució Inversions en Milions €

2011 2010 2009 2008
Total 23,6 21 34 39
Aportació municipal 13,8 14 17,5 26
Subvencions 9,8 7 16 13
Contribucions especials 0,5