El Jutjat requereix al Govern municipal que anul·li els decrets que afecten la contractació irregular de personal municipal

100714-FotoRP

L’Entesa exigeix a l’alcalde que assumeixi la seva responsabilitat

100714-FotoRPEn data 17 de juny el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha resolt requerir a l’Ajuntament l’execució de la sentència d’anulació de les 16 contractacions laborals d’urgència realitzades irregularment pel govern municipal l’any 2007.

Antecedents

 09 – 2007 – Es té coneixement de la contractació irregular de 17 persones que havien passat d’eventuals (personal de confiança) a personal laboral sense cap mena de convocatòria pública ni procés de selecció.

 01-10-07 – CCOO interposa recurs de reposició contra les esmentades contractacions irregulars

 09-10-07 – L’Entesa denuncia públicament aquesta greu irregularitat comesa pel govern municipal, per dos motius:
1 – vulnera la legalitat en matèria de contractació
2 – Com a mínim 13 de les 17 persones afectades per la contractació irregular estan vinculades al PSC.

 10-10-07 – L’Equip de Govern, en lloc d’assumir la seva responsabilitat, intenta confondre l’opinió pública al·legant que es tracta de personal contractat d’urgència pel desplegament de la llei de dependència i del Pacte nacional d’Educació. A banda d’abraonar el personal afectat contra els denunciants. Bona part d’aquest personal ja havia estat contractat com a eventual en l’anterior mandat.

 30-01-08 – CCOO interposa un recurs contenciós-administratiu contra la denegació per silenci administratiu del recurs de reposició contra les esmentades contractacions irregulars.

 13-11-08 – L’Entesa denuncia el nomenament de tribunals a mida formats per persones que no garanteixen el principi d’imparcialitat en els concursos per a proveir les places de tècnic d’arts gràfiques, tècnic superior de periodisme i de protocol.

 15-04-09 – Es celebra la vista del contencios-administratiu interposat per CCOO.

 22-04-09 – El Jutjat Contenciós-administratiu Nº 16 dicta sentència.

 15-01-2010 – El Comitè d’empresa de l’Ajuntament insta al Jutjat Contenciós-administratiu a forçar l’execució de la sentència.

 El 17 de juny el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona resol la petició del Comitè d’empresa de l’Ajuntament requerint que declari la nul·litat dels decrets de nomenament.

La sentència d’abril de 2009
La sentència desestima els arguments al·legats per l’Equip de Govern (manca de legitimació dels demandants, el pas d’interins a indefinits i els motius d’urgència).
La sentència declara la nul·litat radical i absoluta dels Decrets de nomenament en haver prescindit absolutament del procediment legalment establert.
Es tracta d’un absolut descrèdit de la política del Govern municipal i una victòria per als que hem denunciat aquestes practiques.

La sentència de juny de 2010

 Estima parcialment la sol·licitud d’execució de la sentència anterior. És a dir, requereix l’Ajuntament de Sabadell a dictar un acord declarant la nul·litat dels decrets recorreguts, en execució de la sentència dictada.

 Obliga l’Ajuntament a publicar en els diaris oficials corresponents l’acord d’execució de la sentència.

Quines conclusions es poden extreure de la sentència?

 Posa en evidència la mala gestió i la prepotència del govern del PSC pel que fa a la política de personal amb reiterades irregularitats. Qüestiona tot el procediment efectuat per l’Ajuntament.

 Demostra que l’equip de govern utilitza la contractació de personal a l’administració com a forma de col·locació de persones afins al partit, sense respectar els principis de mèrit i capacitat. Per exemple, algunes d’aquestes persones formaven part de les llistes del PSC a les eleccions municipals de 2007.

 No té conseqüències sobre els contractes, perquè aquells contractes ja no existeixen. L’Equip de govern es va afanyar a regularitzar la situació contractual abans de la sentència.

El govern del PSC és l’únic responsable d’aquesta situació. Exigim que assumeixin públicament la seva responsabilitat.