L’Entesa per Sabadell presenta diverses al·legacions al text inicial de la nova Ordenança Municipal de l’Edificació

L’Entesa per Sabadell ha presentat, durant el període d’exposició pública, diverses al·legacions a la proposta d’Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació, aprovada inicialment en el ple del passat mes de gener, amb la voluntat de millorar el text i la seva funció.

Aquesta ordenança regula les condicions constructives i tècniques de tot tipus de construcció dins del terme municipal de Sabadell i és complementària a les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació i del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell.

Resumidament, les al·legacions incideixen en els temes següents:

 Contemplar la potestat de l’Ajuntament d’ordenar l’execució de les obres per conservar les condicions de seguretat o d’higiene de les edificacions.

 Obligar que les parts vistes de tota edificació tinguin un tractament d’acabat de coloració i de textura segons els determinats pels PEIPU.

 Garantir la solidesa de qualsevol element sortint de la façana, ja sigui permanent o no permanent, amb un sistema fixació suficientment sòlid per tal d’evitar afectar la via pública.

 Obligar a mantenir els solars sense edificar tancats i nets de deixalles, runa, mobles o d’elements vegetals que puguin alterar les condicions de salubritat. Així com l’obligació de mantenir les condicions d’aïllament i d’impermeabilització dels paraments laterals.

 Considerar els rètols en les façanes i cobertes com a elements que conformem el paisatge urbà.

 Garantir que els rètols situats en els buits de les plantes baixes no entorpeixin l’accessibilitat. Garantir també la solidesa dels situats a les cobertes.

 Garantir que els rètols lluminosos no produeixin molèsties o perill per a la conducció viària.

 Incloure l’articulat corresponent del Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges, relatius a les condicions d’habitabilitat (superfícies, ventilacions, etc.) dels habitatges de nova construcció i dels preexistents

 Obligar al titulars de qualsevol construcció, edificació o instal·lació a mantenir les condicions d’habitabilitat, de seguretat i de conservació.

 Incloure en qualsevol procés d’enderroc o constructiu l’obligació de realitzar el destriament i la recollida selectiva dels residus d’acord amb la legislació.

 Incloure un Manual de Bastides com a guia de les diferents possibilitats d’instal·lar una bastida sense reduir l’accessibilitat de l’espai públic.