Sobre la reprovació de l’alcalde Bustos per la gestió de les adjudicacions del Complex Sant Oleguer

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal extraordinari del 2 de març de 2010

Punt únic a proposta dels grups municipals de CiU, ICV-EUiA, ES i ERC en el que es proposa adoptar els següents acords:

 1r. Reprovar l’actuació de l’alcalde en tot el procés d’adjudicació dels habitatges del Complex residencial per a la gent gran de Sant Oleguer.

 2n. Requerir a l’Alcalde que assumeixi, com a màxim responsable municipal, les responsabilitats polítiques com a conseqüència de les irregularitats de procediment comeses en el transcurs del procés d’adjudicació dels habitatges del Complex residencial per a la gent gran de Sant Oleguer i per no haver evitat en cap moment els greus errors en que han incorregut l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell i els seus responsables polítics.

Intervenció d’Isidre Soler, portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Bon dia a tothom

Ens hagués agradat no haver hagut de demanar aquest ple extraordinari ni plantejar aquesta proposició, principalment per dos motius.

El primer, perquè en un Ajuntament com el de Sabadell, amb una tradició de fer les coses amb rigor i amb l’experiència en matèria d’habitatge d’una empresa com VIMUSA, mai no s’hagués hagut de produir un procés d’adjudicació d’habitatges públics amb tantes irregularitats.

El segon motiu és perquè un cop aquestes irregularitats van sortir a la llum pública, vostè senyor l’alcalde, com a màxim responsable municipal, hauria d’haver encapçalat un procés per clarificar què va passar, per què va passar i quines mesures correctores pensava emprendre, en lloc de plantejar fugides endavant com portar retalls de diari a fiscalia, no donar la cara i intentar desviar les responsabilitats.

Per aquests motius, senyor alcalde, ens trobem en aquesta sala de plens. Per deixar palès com de malament es va portar tot el procés d’adjudicació dels habitatges de Sant Oleguer.

Un procés d’adjudicació que vostès com a govern, i vostè senyor alcalde com a màxim responsable del mateix, tenien la responsabilitat de realitzar-lo com cal, seguint els procediments establerts i donant garanties a la ciutadania de què tot es feia d’una manera transparent del tot.

Vostès han volgut desviar el tema al·legant que el cas està a fiscalia i que per tant serà la justícia qui decidirà.

Saben perfectament que el que estem plantejant des del primer moment no són possibles delictes penals. Sobre possibles implicacions penals, de les quals l’Entesa per Sabadell mai no ha parlat, té la responsabilitat la fiscalia.

En canvi, sí que hem parlat molt de responsabilitats polítiques, de responsabilitats pel fet de fer i deixar fer unes adjudicacions d’habitatges públics, repeteixo públics, saltant-se els acords de Ple i els procediments administratius establerts.

Estem parlant d’això, d’haver obviat els acords de Ple i tots els procediments administratius. D’una omissió o d’una completa deixadesa de les responsabilitats polítiques.

Per tant, senyor alcalde, li demano que assumeixi el debat sota aquesta òptica.

Vostès van vetar, amb la inestimable ajuda del PP, en el ple municipal d’octubre, la creació d’una comissió d’investigació per clarificar l’actuació de la concessió dels habitatges i veure quines responsabilitats administratives i polítiques se’n derivaven.

També han volgut desviar aquestes responsabilitats negant o minimitzant les irregularitats, fins el punt d’intentar ridiculitzar l’oposició.

Per exemple el dia 16-09-2009, el Sr. Juan C. Sánchez deia: L’equip de govern nega irregularitats en l’adjudicació dels pisos per a la gent gran de Sant Oleguer. I el dia 23-10-209, el Sr. Lluís Monge deia: L’oposició es queda sense arguments i es centren en fets anecdòtics.

Escoltin, nosaltres no toquem d’oïdes. Procurem ser rigorosos en tot el que fem i quan diem que hi ha una irregularitat és perquè l’hem detectat.

Com vostès saben, varem passar moltes hores examinant cadascun dels expedients, cadascun dels papers, un per un i varem constatar que efectivament hi havia irregularitats, i moltes.

Hem assistit a totes les reunions de la Comissió especial de Serveis a les Persones, i els hem traslladat una llarga relació de preguntes sobre el procés d’adjudicació, constatant una vegada més la manca de procediment de tot el procés, fins i tot amb la sorpresa d’alguns dels membres del govern davant l’evidència de les irregularitats. Les respostes que vostès han donat han confirmat que veritablement hi ha motius per alarmar-se.

En canvi, a vostè, senyor alcalde, no li hem sentit anunciar en cap moment, ni en públic ni en cap òrgan municipal, que assumia la responsabilitat de com s’ha fet, que estudiaria qui tenia una responsabilitat més directa i per tant pensava en alguna depuració i quines actuacions havia previst per corregir una actuació tan desafortunada. Al contrari, vostè ha desaparegut de l’escenari com fa sempre que venen maldades.

Per altra banda també han quedat moltes preguntes sense resposta.

Mirin, encara no sabem per quin motiu mai no es va arribar a constituir la Comissió de Valoració i Admissions, vulnerant un acord de Ple.

O per què aquesta Comissió va ser substituïda per una comissió tècnica i en quin òrgan es va decidir crear-la. Una comissió tècnica que no tenia cap funcionament reglat, ni aixecava actes de les sessions ni donava compte a ningú.

Per què s’adjudicà un habitatge a una persona a partir que l’adjudicatària inicial va renunciar al seu pis i li donà la tanda a una amiga que estava en el Nº 40 de la llista d’espera, com si es tractés de la tanda del super?

I com és que es van adjudicar habitatges a persones que tenien habitatge en propietat?

O a altres que van vendre els seus habitatges un cop van saber que tenien adjudicat el de Sant Oleguer?

O que els van vendre després de fer la sol·licitud? Quan aquests habitatges havien d’anar destinats a persones que no tenien un habitatge de propietat, no a les que ja en tenien un.

Per què es van admetre persones sense comprovar un dels requisits bàsics com és el temps de residència a la nostra ciutat?

O per què s’adjudicà un habitatge a una persona que no estava empadronada i s’admeté com a certificat de residència un informe de la policia municipal?

O per què s’adjudiquen habitatges a persones sense complir tots els requisits necessaris: manca de recursos econòmics, propietats del cònjuge, donacions de l’habitatge als fills, avals de familiars i un llarg etcètera que no acabaria mai.

Per tant Sr. Alcalde ni son fets anecdòtics, ni es tracta d’errades, ni és manca d’experiència.

És simplement que vostès van gestionar aquests habitatges amb absoluta arbitrarietat, prescindint olímpicament del mandat del Ple en no constituir la Comissió de Valoració que, a més de valorar i adjudicar, tenia una tasca molt important: establir el procediment per adjudicar els habitatges vacants. Si no hi ha comissió tampoc no hi ha procediment. Per tant, vostès han prescindit durant aquests anys de tot procediment administratiu i això és realment molt greu.

Vostè senyor alcalde sap que quan no es respecten els procediments no hi ha garanties per l’administrat, hi ha indefensió jurídica.

Suposo que és conscient que haver prescindit dels procediments administratius, establerts en la Llei 30/1992, ens pot portar a què tot el procés d’adjudicació pugui ser declarat nul.

És conscient senyor alcalde de la gravetat del què estem parlant?

No tan sols poden haver sortit perjudicades persones que podien haver optat a un d’aquests habitatges sinó que també podrien sortir perjudicades les persones que actualment els tenen adjudicats.
Per tant aquí s’han comés greus responsabilitats que no poden passar-se per alt.

Quan un governa i fa les coses es fan bé pot treure pit, però quan es fan malament també cal treure pit i assumir la seva responsabilitat.
Estem parlant de responsabilitats polítiques i aquestes recauen única i exclusivament sobre el govern que vostè senyor alcalde presideix.

En les sessions extraordinàries de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones ja varem plantejar que el govern no podia minimitzar els fets i havia d’assumir les seva responsabilitat.

Però com era d’esperar els membres del govern van declinar tota responsabilitat, assumint tant sols la conveniència de corregir aspectes menors del procediment en les futures adjudicacions. Només faltaria que no es corregissin.!

Aquesta absoluta manca de transparència, d’equitat, d’imparcialitat i d’igualtat d’oportunitats per al conjunt dels ciutadans de Sabadell en el procés d’adjudicació dels habitatges de Sant Oleguer té noms i cognoms.

No serem nosaltres qui indicarem qui té més responsabilitat en tota aquesta mala gestió. Si la Sra. Maria Ramoneda com a responsable de Serveis Socials; si el Sr. Josep Ayuso com a Tinent d’alcalde responsable de l’Àrea; si el Sr. Juan Carlos Sánchez com a president de la Comissió de Valoració i admissions que mai no va convocar. O vostè senyor alcalde com a màxim responsable d’un govern que entenem solidari.

I per això reprovem la seva actuació Sr. Alcalde, per activa i per passiva, en tot aquest lamentable afer que mai s’hagués hagut de produir.

I li demanem que assumeixi la seva responsabilitat política, el reconeixement públic que s’han comès irregularitats i la decidida voluntat d’actuar en el futur d’acord amb el procediments establerts.

Entenem doncs que aquesta és l’única manera de retornar la confiança a la ciutadania envers la gestió dels afers públics del govern que presideix.