L’Entesa per Sabadell presenta prop de 60 al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana per aconseguir que sigui un pla útil per reduir emissions i per millorar la qualitat de vida a la ciutat

Per l’Entesa el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell és una oportunitat única per assolir un canvi modal a favor dels transports més sostenibles de la ciutat i redefinir l’ús, les prioritats i la qualitat de l’espai públic.

El Pla aprovat a proposta del govern pateix una manca de concreció en gairebé totes les actuacions plantejades i les remet a futurs estudis, fent difícil conèixer com i quan es materialitzaran els objectius i com es reflectiran en els pressupostos municipals les actuacions. En no haver-hi ni una programació ni una priorització de les actuacions, el pla corre el risc d’acabar sent una mera declaració d’intencions.

Un pla que reconeix que, amb les actuacions proposades, no s’assoleixen els objectius de reduir els nivells de contaminació atmosfèrica que determina la Llei 9/2003 de la Mobilitat.

De manera resumida el PMU no és l’adequat per:

 Hi ha una absoluta manca de credibilitat sobre l’efecte d’aquest PMU sobre el canvi modal al no haver-hi un objectiu concret de reducció de l’ús del cotxe ni de les emissions.

 Hi manca un programa d’actuació detallat i una calendarització de cada mesura.

 El finançament que es presenta no és realista i, per tant, posa en perill la viabilitat de les accions.

L’Entesa per Sabadell ha presentat un total de 57 al·legacions per tal que s’introdueixin els canvis i les actuacions necessàries, amb la finalitat que el PMU resulti útil per complir els objectius de reducció de contaminació i, en última instància, que contribueixi a millorar la qualitat de vida a la ciutat.

Destaquem especialment les següents al·legacions:

TRANSPORT PÚBLIC

 Definir una xarxa de carrils bus segregada.

 Implantar un carril bus (en els dos sentits) a l’Avinguda Josep Tarradellas.

 Convertir la Rambla, Passeig de la Plaça Major, Passeig Manresa i Via Massagué com a via exclusiva per al transport públic, veïns, serveis i bicicletes.

 Implantar un Carril bus (en els dos sentits) al llarg de tota la Gran Via.

 Creació d’una nova línia (o prolongació L-9) amb el recorregut: Can Gambús, Central Mossos d’Esquadra, Castellarnau, Can Llong, Gran Via, Aeroport, Sant Pau del Riu Sec.

 Incloure una partida pressupostària per al projecte d’integració del TramVallès al seu pas per Sabadell i la creació de línies de tramvia urbanes.

VEHICLE PRIVAT, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENT I TRANSPORT

 Estimar les emissions que comportaran les noves infraestructures com les Rondes i el Quart Cinturó.

 Definir de manera clara els carrers a considerar com a Zona 30 i els Carrers de convivència o de prioritat invertida per tal que siguin mesures aplicables. No és creïble que tota la ciutat sigui zona 30. ( Cal considerar que els vehicles a motor deixen de ser eficients des del punt de vista del consum energètic i de l’emissió de contaminants quan circulen per sota dels 50 Km/h )

 Establir un programa de condicionament de l’espai públic de les zones considerades de trànsit pacificat.

 Definir la política d’aparcaments de manera immediata (el 2010) enlloc del 2012 com preveu el Pla.

 Construir un aparcament soterrat a l’Estació dels FGC de Gràcia.

 Ubicar l’aparcament de camions al 2010 en lloc del 2013-2014.

 Gratuïtat de l’aparcament en zona blava dels vehicles elèctrics o amb energies menys contaminants, així com la recàrrega de l’energia elèctrica.

MOBILITAT I EDUCACIÓ

 Elevació dels passos de vianants i cruïlles al nivell de la vorera als voltants dels carrers de tots els centres educatius.

BICICLETA

 Aplicar als carrils bicicleta criteris clars en els de nova creació i en els ja existents.

 Aparcaments per a bicicletes de gran capacitat a totes les estacions de FGC, RENFE i l’Estació d’autobusos interurbans. Així com a tots els equipaments públics i centres comercials.

 Incentivar la creació d’aparcaments per a bicicletes amb fàcil accés a l’interior dels edificis d’habitatges de nova construcció.

 Concretar les connexions amb els altres municipis:

 A Castellar del Vallès, des de la Carretera de Prats i des del riu Ripoll fins a l’inici del carril bicicleta previst al Punt Blau.

 A Sant Quirze del Vallès, per l’Avinguda d’Arraona i des de la Plaça del Mil·lenari seguin la via del ferrocarril.

 Donar continuïtat al camí del riu Ripoll en direcció a Barberà del Vallès, evitant haver d’accedir a la carretera de Mollet.

 Crear un carril bicicleta a la carretera de Mollet des de l’Avinguda de Barberà.

 Crear un carril bicicleta a la carretera de Caldes, des del carrer de Vilarrúbies fins el Cementiri i la Salut.

VIANANTS, BARRERES I ACCESSIBILITAT

 Implantar la prioritat de vianants a l’Eix central, de la Rambla a la Plaça Marcet, permetent el pas solament al transport i serveis públics.

 Definir actuacions de millora de l’espai urbà.

 Proposem incloure entre els objectius la consideració dels criteris de promoció de la salut i la qualitat de vida de les persones.

CALENDARI I PRESSUPOST

 Confeccionar un calendari detallat per la realització d’estudis i de les actuacions a emprendre.

 Indicar els costos anuals previstos en funció de les actuacions a realitzar, així com de les alternatives d’ordenació, amb l’objectiu que es puguin preveure en el pressupost anual municipal.

ALTRES CONSIDERACIONS

 Incloure un PROGRAMA D’ACTUACIÓ que defineixi les actuacions a realitzar, la programació dels terminis i la previsió pressupostaria.

 Concretar la coordinació, tan pel que fa als objectius com a les accions que planteja, amb les proposades en el document d’Estratègia municipal per a la mitigació del Canvi Climàtic de Sabadell 2008 – 2012.

 Augmentar i concretar molt més totes les accions a emprendre a favor del transport públic i dels modes no motoritzats.

 Crear un organisme municipal de coordinació a nivell tècnic entre els departaments implicats amb la finalitat d’obtenir un òptim resultat del PMU.