Proposició a favor d’actualitzar el Pla Director de Bicicletes de Sabadell

Aprovada per unanimitat

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La bicicleta és un mitjà de transport beneficiós per la ciutat, és respectuós amb el medi ambient i saludable, i contribueix a millorar la qualitat de vida. Afavoreix una mobilitat més sostenible, no genera contaminació acústica i contribueix a reduir la congestió.

Impulsar i afavorir l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual, a més de l’ús recreatiu, és avui en dia una prioritat en la que tota la societat –administració, entitats i usuaris- ha d’estar-hi compromesa.
Per avançar en aquest sentit és necessari garantir poder circular en bicicleta amb la màxima seguretat i afavorir la connectivitat de la xarxa de carrils bici urbans amb la xarxa de camins interurbans i el Parc Fluvial del Ripoll.

El Ple municipal del 28 d’abril de 1999 va aprovar per unanimitat el Pla Director de Bicicletes de Sabadell, que defineix la xarxa d’itineraris i d’aparcaments de bicicletes, així com les condicions de seguretat i senyalització d’aquests itineraris, entre altres determinacions.

Deu anys després, aquest document ha quedat desfasat en alguns dels seus propòsits, tant pels canvis que ha sofert la ciutat com per la visió global en que cal ordenar la mobilitat. En aquest sentit és de cabdal importància assolir un compromís que reculli de manera actualitzada la diagnosi, els objectius i l’estratègia a seguir per a poder orientar les actuacions municipals en matèria de bicicletes.

Tanmateix, el Pla de Mobilitat Urbana, aprovat inicialment en data 3 de novembre de 2009, no integra la planificació d’actuacions relacionades amb el foment i l’ús de la bicicleta.

És voluntat d’aquest Consistori impulsar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual amb la màxima seguretat i qualitat possible.

Per tot això PROPOSA:

Definir en el document del Pla de Mobilitat Urbana, per a la seva aprovació definitiva, les actuacions necessàries que concretin les condicions dels carrils bicicleta de la ciutat, tant dels que s’hauran de realitzar en el futur com dels existents a partir d’uns mateixos criteris, així com dels elements de seguretat, de senyalització, d’aparcaments, etc. A l’igual que s’hauran de concretar les previsions pressupostaries corresponents.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 1 de desembre de 2009