Proposició a favor d’eliminar les barreres arquitectòniques de l’estació de Renfe centre

Aprovada per unanimitat

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

Les barreres arquitectòniques constitueixen un dels principals elements que dificulten la qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes en ser un impediment per a la mobilitat i l’autonomia personal, i un factor de discriminació social, ja que impedeixen a les persones afectades poder exercir el principi d’igualtat.

Les barreres arquitectòniques afecten especialment a les persones amb mobilitat reduïda, a les que pateixen limitacions psíquiques o sensorials i també a les persones grans, als infants, a les que porten cotxets de criatures, etc.

Exercir l’accessibilitat universal és un dret fonamental de les persones, reconegut per l’actual legislació estatal i autonòmica a través de diverses lleis i decrets. Específicament la Llei 20/1991 i el Decret 135/1995 de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, que obliga als titulars dels edificis públics i privats a eliminar-les.

18 anys després de l’aprovació d’aquesta legislació, a l’estació de RENFE de Sabadell Centre encara no s’han eliminat les barres arquitectòniques existents i no disposa de cap element, escala mecànica, ascensor o rampa, que faciliti la comunicació entre el vestíbul de l’estació soterrada i el carrer.

Fa poques setmanes el Ministeri de Foment va anunciar la realització d’obres de millora a diverses estacions de RENFE del Vallès Occidental, entre elles la de Sabadell Centre, sense però que aquestes obres plantegin eliminar cap de les barres arquitectòniques existents, ni, per altra banda, existeixi cap previsió per eliminar-les

Per tot això PROPOSA:

1. Instar al Ministeri de Foment a què compleixi la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i contempli en el pressupost de l’any vinent l’eliminació de les barreres arquitectòniques de l’estació de Renfe Centre.

2. Donar trasllat d’aquest acord al Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques.

3. Donar trasllat d’aquest acord a les associacions que treballen amb i per les persones amb discapacitats a Sabadell, a les associacions de veïns de la nostra ciutat, a les organitzacions en defensa dels drets de les persones amb discapacitats, a la ONCE, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler Clarena
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 3 de novembre de 2009

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL