L’Entesa per Sabadell demana que s’elevi el llistó del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell i s’aposti per mesures valentes

El passat dia 16 va ser presentat a les entitats de la Taula de la Mobilitat la proposta de Pla de Mobilitat de Sabadell. Descripció de les actuacions. Període 2009-2014.

Finalment, després de 4 anys de treballs coneixem la proposta d’actuacions per portar a terme els objectius fixats.

El PMU ha d’incidir en millorar l’equitat social racionalitzant els modes de transport, aconseguir una major sostenibilitat ambiental i assolir una ciutat més convivencial.

Per l’Entesa per Sabadell aquests canvis passen per reduir l’ús dels mitjans de transport motoritzats per augmentar els transports més sostenibles: transport col·lectiu, bicicletes i vianants.

El PMU presentat ens ha decebut per varis motius:

 Objectius molt pobres: 2014 un augment del 2,5% de tendència del transport col·lectiu.

 No concreta pràcticament cap de les actuacions plantejades. Tot són estudis pendents.

 No hi ha un programa de les actuacions.

 No prioritza les actuacions

Lamentem que en 4 anys, en què s’ha contractat a l’IERM l’elaboració del PMU, s’hagi fet poc més que la diagnosi, i que el pla que es presenta.

Per l’Entesa el PMU hauria de ser una oportunitat per canviar el model de mobilitat i guanyar qualitat de vida. L’Entesa hauria fet una proposta valenta per incidir en el model, prioritzant a la ciutat els espais de preferència de vianants i transport públic.

L’Entesa ha defensat al llarg d’aquest procés la reducció i racionalització de l’ús del vehicle privat per acomplir amb l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, potenciar el transport col·lectiu de manera real i efectiva, crear espais urbans de qualitat amb el trànsit pacificat, crear una xarxa segura de bicicletes urbana i interurbana.

Per aquest motiu farem arribar als responsables municipals un seguit de propostes per incorporar al PMU:

 Definir la xarxa de carrils bus segregada.

 Definir la xarxa urbana i interurbana per a bicicletes i els elements de seguretat.

 Definir la xarxa per a vianants.

 Definir els espais urbans amb pacificació de trànsit.

 Definir els aparcaments de rotació, de residents i dissuasoris.

 Definir l’aparcament de camions.

 Concretar un programa d’actuació que defineixi què es farà, com i quan.

 Que totes les actuacions siguin debatudes prèviament per la Taula de la Mobilitat.

Tanmateix, considerem que l’Equip de Govern no té voluntat de canvi, de transformació de la ciutat per millorar la seva qualitat de vida, sinó únicament d’inventariar actuacions puntuals sense una visió integral de la mobilitat i de la ciutat.