Entesa per Sabadell sol·licita a l’Equip de Govern tota la informació sobre la problemàtica del Grup Municipal del PP

El diari El Punt es va fer ressò el passat dissabte dia 9 de la possible situació irregular del personal col·laborador del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Sabadell. Prèviament a fer-se públic tots el grups municipals ja havíem estat informats d’aquest afer per part dels propis afectats.

De ser certes les irregularitats denunciades, consistents en tenir personal treballant al Grup municipal sense donar-los d’alta a la Seguretat Social, es tractaria d’un assumpte que ultrapassa l’àmbit exclusivament intern del partit per decaure en un afer en el qual el Consistori hi pot tenir alguna responsabilitat, ja que els grups municipals formen part de l’estructura municipal, les dependències de treball es troben a l’interior de l’Ajuntament i a més es tracta de personal de confiança que té accés a totes les dependències municipals i a documentació de l’Ajuntament.

Per aquest motiu el portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell, Isidre Soler, va sol·licitar a l’alcalde, durant la sessió de la Junta de Govern Local del passat dia 8, que posés damunt la taula tota la informació al respecte i expliqués quines actuacions tenia previst emprendre. L’alcalde va respondre amb evasives donant a entendre que el fet és aliè a l’Ajuntament.

L’Entesa per Sabadell és ferma defensora d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat en els temes del personal, tant si afecten a persones de l’àmbit municipal, persones col·laboradores o a personal contractat en els serveis que l’Ajuntament té externalitzats. L’Entesa defensa que l’Ajuntament no tan sols ha de complir la llei, sinó que alhora és el garant del seu compliment respecte de totes les activitats municipals. En conseqüència, reclama que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per esmenar aquesta irregularitat o fer-ne la seva reparació si s’escau, sempre amb la màxima transparència per evitar qualsevol tipus d’especulació.