Plantilla i relació de llocs de treball Ajuntament i Organismes Autònoms 2009

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple extraordinari del 23 de desembre de 2008

Com ja vam apuntar en el debat previ a l’aprovació inicial, considerem positiva la tasca d’anàlisi i actualització de la plantilla, que sembla que estava força desfasada respecte de la realitat.

Per tant, si ens atenem al que ens diu el govern, aquesta plantilla correspon molt més a la fotografia de la realitat que la plantilla aprovada fa un any.

Ara bé, això no vol dir que compartim el seu contingut. Difícilment ho podem compartir, perquè aquesta plantilla respon òbviament a un model de gestió diferent al que defensem.

Què és el que no compartim?
No compartim un model que engreixa la maquinària de propaganda i els càrrecs de confiança i que, en canvi, és primmirat amb altres necessitats dels serveis i de la ciutat.

Per exemple, lamentem profundament que no es regularitzi la situació del Conservatori i Escola de Música, on hi ha més de vint vacants i on hi ha professors i professores que fa quinze anys que són interins. Una situació que s’hauria d’endreçar quant abans millor.

També ens preocupa que no es doti les escoles públiques i els museus municipals del segon conserge, que en el primer cas permetria cobrir tot l’horari en què es desenvolupen activitats escolars i extraescolars, i, en el segon cas, contribuiria al bon funcionament dels museus, a la protecció dels seus fons i, a més, així s’acabaria amb l’actual incompliment de la Llei de Museus.

D’altra banda, no compartim l’abús que es fa de la plantilla de personal eventual. Una plantilla que suma 27 places.

No creiem que estigui justificat que hi hagi caps de servei, caps d’oficina i fins i tot caps de programa que formin part del personal eventual.

No creiem que aquesta sigui la manera més transparent ni més eficient de triar el personal, tirant del model de càrrec de confiança de persones triades a dit.

Aquesta pràctica s’utilitza per col·locar persones afins al govern, però, a més, resta possibilitats de promoció als treballadors i treballadores de la casa que veuen com els llocs de comandament i de responsabilitat es cobreixen amb personal aliè a l’Ajuntament que desconeix el funcionament de la institució i fins i tot a vegades de la ciutat.

I per suposat no compartim el model de comissionats, d’atorgar funcions de direcció política a persones no electes.

No podem estar d’acord amb aquesta manera de fer.

I és per aquests profunds desacords en la gestió del personal que no podem donar suport a la plantilla que avui es porta a aprovació definitiva.