Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2009

Intervernció d'Isidre Soler en el Ple extraordinari del 23 de desembre de 2008

Des de l’Entesa sempre hem defensem que els ciutadans i ciutadanes contribueixin a mantenir els serveis col·lectius d’una manera equitativa i progressiva.

En aquest sentit veiem positivament que s’hagi rebaixat de la previsió inicial d’augmentar un 4,5 a un 3,9 %.

Defensem unes taxes i uns impostos justos i proporcionats a les realitats socioeconòmiques.

Des d’aquesta òptica i amb la finalitat de millorar alguns aspectes de les Ordenances varem presentar un total de dotze al•legacions proposant millores de tipus social i per fomentar bones pràctiques mediambientals.

De manera resumida hem proposat:
• Una ampliació de l’escalat de bonificacions en el servei d’àpats a domicili i en la taxa del servei d’assistència telefònica, d’acord amb els ingressos.
• Bonificacions de l’IBI a les famílies monoparentals.
• El fraccionament dels rebuts al llarg de l’any de l’IBI en cas de dificultats econòmiques del titular.
• Bonificació del 30% de l’IBI a les llars que disposin de sistemes de recuperació de l’aigua de pluja.
• Bonificació del 10% de l’impost de construccions per als edificis de nova construcció que prevegin aparcament de bicicletes.
• Bonificació del 100% de l’impost de construccions de les obres destinades al canvi de rètols per catalanitzar-los.
• Bonificació d’un 30% de la taxa de residus als comerços que lliurin els productes amb bosses de paper o reutilitzables, o que comercialitzin productes (llet, aigua, vi) amb envasos de vidre retornables o a dojo.
• Eliminar la taxa en concepte d’inscripció en el cens de gossos i gats per tal d’evitar l’efecte dissuasiu.
• Afegir el Vapor Llonch o la Casa Duran a la Taxa per a la utilització privativa d’equipaments.
• Reducció progressiva de la taxa de residus en els propers anys, d’acord amb les previsions d’objectius que marqui el Pla de Reducció de Residus que s’ha d’elaborar arrel d’una moció de l’Entesa aprovada l’any 2004.

Però de manera incomprensible no han acceptat cap ni una d’aquestes propostes, tot i que van encaminades a millorar les condicions de vida dels sabadellencs i les sabadellenques.

Amb quins arguments es desestimen? Amb cap ni un que tingui una mínim de solidesa.

En l’informe dels Serveis Econòmics en resposta a les al·legacions totes les respostes són iguals, independentment del què es plantejava i de la idoneïtat de cada proposta. Posant-se de manifest que el que es pretén és desestimar la proposta i tant contraposar arguments que justifiquin la negativa.

Una actitud incomprensible i irresponsable davant d’unes propostes beneficioses per la ciutat, pel medi ambient i per a sectors importants de la ciutadania.

Especialment greu és la negativa a l’al·legació que fa referència a la reducció de la taxa de residus en funció de l’acompliment dels objectius que ha de fixar el Pla de Reducció de Residus que aquest ple va aprovar per unanimitat l’octubre del 2004 i pel que sembla vostès no pensen fer.

De la mateixa manera que no han acomplert l’obligació de redactar el pla d’eliminació de les BAU, pel què es veu tampoc pensen redactar el de la reducció de residus. Vostès o incompleixen la legislació o incompleixen els compromisos, fins i tot els que adquireixen davant d’aquest ple.

Una vegada més demostren la poca capacitat d’acceptar propostes positives per la ciutat.

Òbviament no podrem donar suport a aquestes ordenances.