L’Entesa presenta al·legacions a les Ordenances Fiscals 2009

Després de la seva aprovació inicial en el ple del mes d’octubre, l’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions a les Ordenances Fiscals i Reguladores dels Preus Públics per l’any 2009.

Les dotze al·legacions presentades afecten tant ordenances com taxes i pretenen incidir sobretot en els aspectes socials i mediambientals, tot entenent que les Ordenances Fiscals no només tenen una funció recaptadora, sinó que poden ser un instrument per fomentar bones pràctiques ambientals i per facilitar l’accés a determinats serveis prestats per l’administració.

Els aspectes més destacats de les al·legacions són:

Aspectes socials


Ordenança general reguladora dels preus públics

* Es proposa una ampliació de l’escalat de bonificacions en el servei d’àpats a domicili, semblant al que s’aplica en altres serveis a domicili.

Taxa per la prestació dels serveis d’assistència telefònica

* Es proposa introduir un escalat de bonificacions d’acord amb els ingressos en la taxa del servei d’assistència telefònica, que actualment no gaudeix de cap tipus de bonificació.

Impost sobre bens immobles

* Es proposen bonificacions a les famílies monoparentals, semblants a les existents per a famílies nombroses.
* Es proposa que opcionalment es permeti el fraccionament de l’import de l’IBI en sis rebuts al llarg de l’any en cas de trobar-se una situació de dificultats econòmiques.

Taxa de residus

* Es proposa que opcionalment es permeti el fraccionament de la taxa de residus en sis rebuts al llarg de l’any en cas de trobar-se una situació de dificultats econòmiques.


Foment de bones pràctiques mediambientals

Impost sobre bens immobles

* Es proposa una bonificació del 30% de l’IBI a les llars que disposin de sistemes de recuperació de l’aigua de pluja.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

* En el marc del foment de la bicicleta com a transport habitual, es proposa una nova bonificació del 10% per als edificis de nova construcció que contemplin espais destinats a aparcament de bicicletes, a raó de dues bicicletes per habitatge.

Taxa de residus

* Es proposa l’estudi d’un calendari de reducció progressiva de la taxa de residus en els propers anys, d’acord amb les previsions de compliment d’objectius que marqui el Pla de Reducció de Residus que s’ha d’elaborar arrel d’una moció de l’Entesa aprovada l’any 2004.
* Es proposa una bonificació d’un 30% als establiments comercials que lliurin els productes amb bosses de paper o reutilitzables enlloc de bosses de plàstic, o que comercialitzin productes (llet, aigua, vi) amb envasos de vidre retornables o a dojo.


Altres mesures

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

* Com a mesura de promoció de la llengua, es proposa una bonificació del 100% en el cas d’obres destinades al canvi de rètols que responguin a la voluntat de catalanitzar denominacions o missatges.

Taxa per als serveis de registre, inspecció i protecció de la salubritat pública i animals de companyia

* Es proposa eliminar la taxa en concepte d’inscripció en el cens de gossos i gats, per tal d’evitar l’efecte dissuasiu que pot tenir aquesta taxa.

Taxa per la utilització privativa d’equipaments culturals, cívics i educatius municipals

* Es proposa afegir equipaments que no hi consten, com ara el Vapor Llonch o la Casa Duran.

L’Entesa treballa i fa propostes encaminades a millorar les condicions de vida dels sabadellencs i sabadellenques.

Adjunts