L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions al PMU-138 per la modificació de l’ordenació de volums de la unitat d’edificació “Taulí i entorn”

L’Entesa troba mancances al document posat a exposició publica

L’Entesa per Sabadell ha presentat consideracions i al·legacions al PMU-138 per la modificació de l’ordenació de volums de la unitat d’edificació “Taulí i entorn” del Parc Taulí, promogut per l’Ajuntament de Sabadell. Aprovat inicialment en la Junta de Govern del 29.03.2021, publicat al BOPB el dia 26.04.2021 i sotmès a informació pública fins el dia 26.05.2021.

El document posat a exposició pública té com a objectiu la modificació de les condicions d’ordenació urbanístiques vigents a fi d’adequar el planejament amb la finalitat de construir un nou edifici hospitalari. Unes modificacions plantejades en base l’interès general, justificat en el context actual de pandèmia per la COVID-19.

L’Entesa per Sabadell sempre ha reclamat que les instal·lacions del Parc Taulí necessiten actuacions per una atenció hospitalària amb la màxima qualitat pels usuaris i pels professionals, però considerem que l’ampliació proposada no es pot justificar per afrontar l’actual la situació per la Covid-19, donat que quan les noves instal·lacions entrin en funcionament, d’aquí uns anys, la pandèmia de ben segur haurà remès. Entenem aquesta ampliació com una actuació estructural que des de fa molts anys s’hauria d’haver executat d’acord amb el Projecte d’Ordenació Parc Taulí 2006-2011.

D’altra banda volem recordar que la millora de l’atenció hospitalària passa ineludiblement per la construcció de l’Hospital Ernest Lluch al terme de Montcada, acordat l’any 2005 en el marc del Pla sanitari del Vallès Occidental, que ha de donar atenció hospitalària a una població de més de 200.000 habitants, descongestionant el Parc Taulí i donant una atenció sanitària de proximitat, tal i com es mereixen els usuaris.

 

Resum de les al·legacions:

1 –  La documentació presenta una certa confusió sobre l’objectiu final del PMU-138. En aquest sentit demanem que es concreti si l’objectiu del PMU-138 és modificar els paràmetres urbanístics actuals per permetre una construcció de B+4+T o mantenir els vigents de B+3+T.

Plantegem també que un Pla de Millora Urbana no és l’instrument urbanístic adequat per a modificar unes condicions urbanístiques del Pla General d’Ordenació i considerades Norma Bàsica, com és variar l’Alçada Reguladora Màxima. L’instrument adequat seria una Modificació de Pla General.

2 – La documentació del PMU-138 no considera que part del nou edifici ocupa o està en el llindar d’ocupar una zona qualificada amb Perillositat mitjana per retrocés de la cornisa del riu Ripoll, segons l’Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Sabadell, d’abril de 2019, elaborat per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell.

Proposem que la documentació contempli aquesta situació i aporti els informes que justifiquin les mesures adoptades o les limitacions de l’ocupació per a garantir que el risc és assumible, tal i com determina aquest estudi.

3 – El Pla General obliga que en tot edifici de nova planta o ampliació s’haurà de preveure el nombre de places d’aparcament corresponents en funció de l’ús. En el cas de dotacions sanitàries fixa una plaça d’aparcament per cada sis llits o fracció.

La documentació escrita i gràfica del PMU-138 no preveu cap plaça d’aparcament. Proposem que es concreti la previsió de les places d’aparcament que corresponen, donant compliment al què determina el Pla General d’Ordenació.

4 – La Cornisa del Ripoll és un dels Projectes de Ciutat en fase de concreció. Una balconada longitudinal de Can Deu fins a Can Rimbles que ressegueixi sense discontinuïtats la cornisa del riu Ripoll. Està contemplada en el Pla Director de l’espai urbà obert de Sabadell, aprovat inicialment el 28 de febrer de 2019.

El PMU-138 no té en compte la previsió de la Cornisa del Ripoll dins l’àmbit del Parc Taulí i l’afecta amb la proposta del nou edifici hospitalari. Proposem que la Cornisa del Ripoll es consideri i que s’expliciti que la futura edificació es dissenyarà respectant i fent-la compatible amb el traçat d’aquesta futura via pública.

5 – Que els paràmetres urbanístics post edifici nou es considerin i s’expressin en relació a la unitat d’edificació a la que pertany (Taulí) i no en relació al total de les quatre unitats que estableix la MPG-58: Taulí; Udiat; La Salut; Pavelló Victòria Eugènia i VII Centenari-Albada.

 

Podeu veure les al·legacions completes al document adjunt.

Adjunts