Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20/05/2019 A LES 10:30 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SECRETARIA GENERAL

1.- Creació del registre d’interessos i aprovació dels models de declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials.

SOSTENIBILITAT

2.- Declaració com a deserts dels lots 1 i 2 del procediment per a l’adjudicació de concessions de domini públic per a la utilització privativa de les finques públiques de regadiu de l’Ajuntament de Sabadell.

TRESORERIA

3.- Autorització a la societat mercantil local Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA) per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini.

SERVEIS GENERALS I COMPRES

4.- Declaració com a desert del lot 3 del procediment de contractació del servei de neteja d’equipaments municipals.

SERVEIS ECONÒMICS

5.- Aprovació inicial del desè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2019.

TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ CIUTADANA I ORGANITZACIÓ

6.- Establiment dels criteris per al control de la dotació econòmica assignada als grups polítics municipals.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

EDUCACIÓ

7.- Modificació dels lots 1 i 3 del contracte del servei de gestió de les escoles bressol municipals.

CULTURA

8.- Aprovació dels preus públics per a la venda dels catàlegs de les exposicions del Museu d’Art i del Museu d’Història.

9.- Aprovació del preu públic de l’activitat gastronòmica popular de la Festa Major de Sabadell de 2019.

10.- Atorgament d’una subvenció directa, nominativa a l’Associació Juvenil Sona Jove, per a la realització del Festival Embassa’t de l’any 2019.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

11.- Rectificació de l’inventari general corresponent a l’any 2018.

HABITATGE

12.- Aprovació del Pla de Promoció d’Habitatges 2019-2027.

13.- Aprovació d’una aportació dinerària per a l’ampliació de capital de la societat mercantil local Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA).

ESPAI PÚBLIC

14.- Adjudicació del contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis als equipaments municipals.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

COMERÇ I CONSUM

15.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per al foment d’actuacions encaminades a la dinamització comercial de la ciutat de Sabadell.

16.- Adjudicació de les concessions de domini públic per a l’ús privatiu d’espais als mercats municipals.

ESPORTS

17.- Restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió per a l’explotació del gimnàs municipal.

18.- Atorgament al Club Natació Sabadell d’una subvenció directa de caràcter excepcional per la participació de l’equip femení en les competicions europees de Waterpolo de la temporada 2018-2019 i per l’organització de la Final Four de la Euroleague a Sabadell dels equips de waterpolo femenins de la temporada 2018-2019.

19.- Atorgament al Club d’Esgrima Sabadell – Jaume Viladoms d’una subvenció directa de caràcter excepcional per l’organització d’una prova de la Copa del món d’Esgrima.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

20.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS), per al desenvolupament del Programa general d’activitats de l’any 2019.