Proposició del Grup municipal de l’Entesa per Sabadell al Ple del 2 de setembre per l’anul·lació de les llicències d’obres i la preservació del conjunt del Despatx Corominas (modificada)

Aprovada per unanimitat

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El Despatx Corominas, ubicat al carrer de Sant Feliu 10-14, és un dels pocs exponents de l’arquitectura racionalista de la nostra ciutat, formant part els seus edificis del patrimoni de la ciutat pel seu valor arquitectònic. El conjunt va ser projectat per l’arquitecte Fèlix de Azúa i Gruart i construït entre els anys 1958 i 1959 com a despatx tèxtil de la família Corominas.

El Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS, aprovat pel Ple municipal el març de 2007, preserva legalment el conjunt del Despatx Corominas i atorga als diversos edificis un nivell de protecció volumètrica, que obliga a mantenir i respectar el seu volum, és a dir, les façanes i els elements estructurals. Tot el conjunt està catalogat també com a Bé Cultural d’Interès Local, BCIL, i com a tal es troba inclòs en la relació de bens protegits del patrimoni cultural català de la Generalitat de Catalunya.

Malgrat aquesta protecció, que afecta a la totalitat de les edificacions del Despatx Corominas, una part del conjunt, concretament l’edifici interior raconer, va ser completament enderrocat. Aquestes obres d’enderroc es varen realitzar a l’empara d’una llicència municipal inexplicablement concedida pel Decret 3980/2013, de 26 d’abril, del tinent d’alcalde d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient, (expedient 2012LLMN00429). Una llicència que és incompatible amb el nivell de protecció d’aquest element i per tant mai no s’hauria hagut de concedir, al tractar-se d’un edifici protegit. No obstant això, la llicència es va atorgar obviant tot el què estableix el PEPPS, fins el punt que el text de la llicència i l’informe tècnic eviten tota referència a la seva protecció arquitectònica.

Altrament, en l’àmbit del Despatx Corominas el Ple municipal del 9 d’abril de 2013 aprovà inicialment la Modificació puntual del Pla General municipal d’ordenació de Sabadell (MPG–95). La tramitació d’aquesta MPG es troba encara avui pendent de l’aprovació provisional del Ple i de l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. En consequència, les noves propostes urbanístiques plantejades en la MPG no tenen cap tipus de validesa legal i no poden ser objecte de concessió de llicència ni seria justificable tampoc atorgar llicència a partir d’un planejament que es troba en tràmit de modificació.

Malgrat això, en data 29 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la llicència d’obres majors de l’expedient 2013LLMJ00057, que autoritza la construcció de 17 trasters i 3 habitatges, incomplint el Pla vigent pel fet que encara no ha estat aprovada la modificació imprescindible per concedir aquesta llicència.

L’aprovació inicial de la modificació es feu acompanyada de l’aprovació d’un Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i el propietari-promotor de l’obra, expedient 2013/051380/B, un conveni en el que ja s’establiren obligacions no executables per part de l’Ajuntament.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Elaborar des dels serveis tècnics un informe per tal de determinar si s’han produït possibles irregularitats i, si s’escau establir les corresponents responsabilitats, en la decisió d’atorgar aquestes llicències i analitzar la viabilitat del compliment del Conveni Urbanístic.

 2. Instar a la reconstrucció dels edificis enderrocats dins el conjunt del Despatx Corominas, tal i com determina l’article 33 de la Normativa del PEPPS.

 3. Convocar una sessió extraordinària de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Espai Públic per tal de posar a disposició dels grups municipals tota la documentació i rebre les explicacions pertinents i fer el seguiment del desenvolupament dels acords en dita Comissió i exposar l’estat de tramitació de la Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell a l’àmbit del Despatx Coromines (MPG-95).

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 2 de setembre de 2014

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL