L’Entesa per Sabadell proposa la bonificació del 4% de l’IBI

120113 GM Virginia i Juli

A través d’una moció al ple municipal del mes de març

L’Entesa per Sabadell plantejarà al Ple Municipal del proper 6 de març una moció per tal que es bonifiqui l’increment del 4% de l’Impost de Béns Immobles – IBI que va ser aprovat dins de les ordenances fiscals 2012 el passat mes de desembre, amb la finalitat que aquest impost tingui una repercussió menor per a les economies dels sabadellencs i sabadellenques.

120113 GM Virginia i JuliD’altra banda, l’Entesa pretén que l’alcalde Manuel Bustos reflexioni i rectifiqui la seva afirmació en el ple municipal del 7 de febrer, responent a una pregunta de l’Entesa, que no tenia intenció d’aplicar cap mesura per rebaixar l’IBI previst.

Amb posterioritat a l’aprovació de les ordenances, el govern espanyol va promulgar el Decret/Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, que imposa l’augment del tipus de l’IBI, que en el cas de Sabadell implica un increment del 10 % que sumat al 4% aprovat el ple representaria un augment total del 14%.

L’increment del 10% determinat per llei aportarà a l’Ajuntament uns ingressos suplementaris de 3.500.000 €, que no estaven previstos al pressupost municipal, fet que l’Entesa per Sabadell considera que permet eximir els i les contribuents de l’increment previst inicialment del 4%, en un moment de dificultats econòmiques per a molts ciutadans.

Per fer-ho cal només voluntat política, perquè la Llei Reguladora de les Hisendes Locals permet establir bonificacions de la quota en cas de domiciliació dels rebuts.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell proposa l’aprovació d’una bonificació del 4% de la quota resultant de l’IBI per a tots els i les contribuents que, d’acord amb el calendari del contribuent publicat per l’Ajuntament, tinguin aquest impost domiciliat abans del 17 de maig.