L’Entesa reitera que els Museus municipals incompleixen la Llei de Museus

El passat mes de juliol, l’Entesa per Sabadell va denunciar l’incompliment en els museus municipals de Sabadell de la Llei de Museus (Llei 17/1990, de 2 de novembre) i el decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament de l’esmentada llei.

Aquest decret, que és d’aplicació a tots els museus de Catalunya, que no siguin de titularitat estatal, indica en el seu article 3r que tots els museus han de tenir un nombre de vigilants que no ha de ser mai inferior a dos durant les hores en què el museu es trobi obert al públic.

Tanmateix, els dos museus de titularitat municipal, el Museu d’Història de Sabadell (MHS) i el Museu d’Art de Sabadell (MAS), compten amb un únic vigilant durant les hores que estan oberts al públic, que s’ha de fer càrrec tant del control d’entrada com de la vigilància del conjunt de les sales.

Davant del poc interès mostrat per l’Equip de Govern per solucionar aquesta greu mancança, l’Entesa per Sabadell es va adreçar a la Direcció General del Patrimoni Cultural, que ens ha confirmat que en inspeccions realitzades durant l’any 2007 van detectar aquest incompliment i van requerir al president de l’Organisme Autònom de Museus i Arxiu que resolgués aquesta deficiència.

L’Entesa per Sabadell continuarà fent el seguiment d’aquest incompliment que posa de manifest el menyspreu del Sr. Monge, actual president de l’OAMA, pels fons patrimonials i pel personal dels museus, així com la preocupant tendència de l’equip de govern a incomplir la legislació vigent, que també s’ha fet palesa recentment pel que fa a l’eliminació de Barreres Arquitectòniques Urbanes i a la Llei de la Comunicació Audiovisual.