L’Entesa denuncia l’incompliment de la Llei de Museus

L’Entesa per Sabadell denuncia que actualment els museus municipals de Sabadell incompleixen la Llei de Museus (Llei 17/1990, de 2 de novembre) i el decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament de l’esmentada llei.

Aquest decret, que és d’aplicació a tots els museus de Catalunya, que no siguin de titularitat estatal, indica en el seu article 3r que tots els museus han de tenir un nombre de vigilants que no ha de ser mai inferior a dos durant les hores en què el museu es trobi obert al públic .

Tanmateix, els dos museus de titularitat municipal, el Museu d’Història de Sabadell (MHS) i el Museu d’Art de Sabadell (MAS), compten amb un únic vigilant durant les hores que estan oberts al públic, que s’ha de fer càrrec tant del control d’entrada com de la vigilància del conjunt de les sales.

L’Entesa per Sabadell ha adreçat a l’Equip de Govern un escrit per saber si estan previstes mesures per superar aquesta situació d’irregularitat. La resposta del tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència, Sr. Lluís Monge, ha estat que creuen convenient esperar a la construcció del nou museu de Sabadell per “redimensionar els equips”.

L’Entesa considera aquesta resposta inacceptable perquè la possibilitat de què el nou equipament del Vapor Turull sigui una realitat a curt termini és remota. Amb aquesta resposta, l’Equip de govern, a banda d’incomplir conscientment la normativa vigent, evidencia la seva desídia envers els fons patrimonials dels museus sabadellencs, així com el menyspreu pel personal d’aquests equipaments.

D’altra banda, l’Entesa vol recordar al senyor Monge que a l’actual plantilla de l’Organisme Autònom de Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA) hi consten cinc places de subaltern, dues de les quals resten vacants.