Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA
03/03/2020 A LES 17:00 HORES

A) PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de febrer de 2020.

2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS

PROJECTE SABADELL 2030

2.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació del Servei Públic
d’aparcaments segurs per a bicicletes.

SECRETARIA GENERAL
3.- Aprovació definitiva del plec de clàusules reguladores de la concessió administrativa de
domini públic per la construcció i utilització privativa del subsòl de la parcel·la municipal,
situada entre els carrers Via Massagué, 16-22B i raval de Dins 21-27, per a la construcció i
explotació d’un aparcament, i adjudicació de la concessió.

CULTURA
4.- Aprovació de la rectificació de l’error material detectat en l’acord del Ple de 5 de novembre
de 2019, relatiu a l’aprovació dels preus públics i bonificacions per a la utilització dels bucs
musicals de l’Estruch i per a l’assistència a tallers formatius.

5.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 1408/2020, de 13 de febrer, relatiu a la pròrroga de la
cessió temporal en règim de comodat de l’obra El taller de Tomàs Moragas al Consorci del
Patrimoni de Sitges.

6.- Aprovació de la cessió temporal en règim de comodat al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) de tres obres de Joan Vilatobà Figols del fons del Museu d’Art de Sabadell, per a
una exposició temporal.

 

ESPORTS
7.- Atorgament d’una subvenció directa, de caràcter nominatiu, a la Unió Excursionista deSabadell, per a la promoció i foment de l’excursionisme i activitats a la natura.

 

SALUT
8.- Nomenament de vocals del Consell Plenari del Consell de Salut.

 

3.-ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME

URBANISME

9.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell
per possibilitar l’ordenació volumètrica de determinats béns arquitectònics protegits pel
PEPS (MPG-122).

10.- Dació de compte de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 5 de febrer
de 2020, per la qual s’aprova definitivament la modificació puntual del Pla general municipal
d’ordenació de Sabadell als barris de Can Puiggener i Torre-romeu en què s’ubiquen les
ARE (MPG-116).

 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA
11.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel grup municipal de Crida per Sabadell,
contra l’acord del Ple de 20 de desembre de 2019, d’aprovació del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Sabadell i la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA), per dur a
terme les obres de renovació parcial de la canonada de Cerdanyola.

 

4.-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

COMERÇ, CONSUM I TURISME
12.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 9251/2019, de 17 de setembre, de nomenament de la
Sra. Sonia Sada Rodríguez com a representant de l’Ajuntament de Sabadell a l’Assemblea
General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

 

5.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

6.-ENTITATS
13.- Moció de la Federación de las Asociaciones de África Negra de Sabadell y Catalunya, per la
situació crítica que viuen les persones sense sostre a Sabadell i relacionar aquesta
problemàtica amb els habitatges buits de la ciutat.

 

7.-GRUPS MUNICIPALS
14.- Dació de compte del compliment i execució de les proposicions dels grups municipals
aprovades pel Ple durant l’any 2019.

15.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Crida per Sabadell, per
un Sabadell amb oci lliure i sense discriminacions.

16.- Moció del grup municipal de Ciutadans, per establir boscos urbans a la ciutat de Sabadell.

17.- Moció del grup municipal de Junts per Sabadell, per promoure polítiques d’adaptació al canvi
climàtic adoptant un contracte blau i verd a la ciutat.

18.- Moció del grup municipal de Crida per Sabadell, en suport a la jornada de vaga feminista del
8 de març de 2020.

19.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per garantir la igualtat
efectiva al municipi de Sabadell.

 

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES